ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:22:57]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1453) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 15/05/2562 440,000 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1455) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 15/05/2562 459,986 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1457) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+000 - 8+000 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 20/02/2562 478,626 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1458) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+500 - 6+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 20/02/2562 470,000 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1460) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 15/05/2562 459,998 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.หนึางชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1461) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.4+000 - 5+500 โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 20/02/2562 439,999 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1462) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา กม.2+000 - 4+000 โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 20/02/2562 479,996 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1465) ซ่อมแซม ทรบ.หาดงาช้าง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 565,000 04/03/2562 254,966 15 05/03/2562 04/03/2562 19/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1467) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านนา 3 โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 560,000 13/03/2562 230,450 15 14/03/2562 13/03/2562 28/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.54) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไผ่ท้ายน้ำ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 18/01/2562 580,000 90 16/02/2562 31/01/2562 17/05/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.58) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอย2 ขวาของคลองระบาย01 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 18/01/2562 456,432 90 12/02/2562 31/01/2562 12/05/2562 หจก.ธารโต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.61) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเฆ่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 30/01/2562 569,400 90 26/02/2562 21/02/2562 26/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารโต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.64) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไซ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,850,000 30/01/2562 449,224 60 18/03/2562 06/03/2562 18/05/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ซ่อมแซม ทรบ.คลองมะดัน จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 652,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,251,700 08/08/2562 355,921 60 หจก.ปราจีนเรือขุด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง