ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 12:53:15]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทาง 0.220 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 705,550 22/02/2562 481,316 60 14/03/2562 13/03/2562 12/05/2562 บริษัท รุ่งทรัพย์อนันต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,500,000 10,032,950 90 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,270,000 09/07/2562 10,061,144 120 01/08/2562 26/07/2562 28/11/2562 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 09/07/2562 15,389,579 120 25/07/2562 24/07/2562 21/11/2562 บ.วี แอลเน๊ตเวอร์ 1996 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการฝายบ้านค่าย ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.935 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,000,000 14/02/2562 17,599,998 120 13/03/2562 11/03/2562 10/07/2562 บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1474) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 22/02/2562 462,667 30 13/03/2562 11/03/2562 11/04/2562 บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด็ คอนสตรัคช่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1477) ซ่อมแซมรางระบายน้ำคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1480) ซ่อมแซมคันคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 22/02/2562 677,007 60 13/03/2562 11/03/2562 11/05/2562 บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด็ คอนสตรัคช่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.172.56) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมบ้านพักชั้นโท โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 1,091,421 90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,750,000 2,402,311 90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมโรงช่างกล โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,800,000 2,439,731 90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง กำจัดวัชพืชบริเวณคลองโพล้ จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดสระเก็บน้ำในเขตโครงการฝายบ้านค่าย โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,550,000 2,444,416 120
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 3,887,910 90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำสาย 3 จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 483,383 15
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการบ้านค่าย จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 483,770 30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 432,517 60 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำคลองหนองกรับ กม.32+100 ถึง 32+150 จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 485,800 30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกคลองระเริง ระยะ 2 จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,700,000 2,633,660 60

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)9 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 58 ครั้ง