ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 04 ก.ค. 2563 เวลา 13:47:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.152) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ชั้นตรี จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/04/2563 1,307,000 60 14/05/2563 12/05/2563 12/07/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.153) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ปตร.สาย3 จำนวน 2 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 30/04/2563 520,000 90 14/05/2563 12/05/2563 11/08/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.154) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/04/2563 1,293,629 120 16/05/2563 15/05/2563 11/09/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1910) ซ่อมแซมคลอง 8R-LMC ของคลองส่งน้ำคลองใหญ่ ความยาว 20 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 18/05/2563 473,212 30 21/05/2563 19/05/2563 19/06/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1911) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม.23+000โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 09/04/2563 485,856 30 17/04/2563 15/04/2563 16/05/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1913) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 21+700 จำนวน 20 ตารางเมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 18/05/2563 473,212 30 21/05/2563 19/05/2563 19/06/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1920) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 2 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 13/04/2563 1,441,574 60 01/05/2563 29/04/2563 29/06/2563 บริษัท อินเดียรี 99 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1921) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 10/04/2563 99,900 90 10/04/2563 10/04/2563 25/08/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝั่งขวาบ้านค่ายสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1940) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการรระบายน้ำลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (53) ฝายบ้านสองสลึง จำนวน 1 แห่ง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 26,843,600 15/05/2563 18,000,000 180 23/05/2563 21/05/2563 18/11/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)