ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 20:51:58]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.255) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 12/11/2561 83,475 5 14/11/2561 14/11/2561 20/11/2561 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองสามสิบ
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.257) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง กม. 0+000 - กม. 2+000 (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.258) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำพระปรง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำพระปรง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.259) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรบ้านภักดีแผ่นดิน
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.260) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำเขารัง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 14/01/2562 99,998 5 22/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำเขารัง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.261) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 150,000 14/01/2562 149,995 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.262) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 150,000 14/01/2562 149,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1492) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 998,400 15/11/2561 519,980 60 18/12/2561 17/12/2561 15/02/2562 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง