ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:07:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+600 - กม.4+400 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,300,000 07/02/2562 3,288,560 120 08/02/2562 08/02/2562 07/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองแยกร่วมสาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,640,000 14/12/2561 2,562,456 90 20/12/2561 18/12/2561 19/03/2562 หจก.โรจนาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-คลองเหมือง (ฝั่งซ้าย) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,873,000 29/01/2562 8,806,751 90 30/01/2562 29/01/2562 29/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.460 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 33,733,800 07/02/2562 21,899,000 150 12/02/2562 08/02/2562 11/07/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองเหมือง ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,990,000 25/01/2562 12,688,640 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 หจก.จตุรงค์คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,259,700 08/02/2562 4,620,000 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 กิจการร่วมค้า ซี ดี ลัค
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.150 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,400,000 07/02/2562 8,587,876 150 08/02/2562 08/02/2562 07/07/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองบางไพล (ฝั่งขวา) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 08/02/2562 4,474,935 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 บริษัท โชคดีิวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ระยะ 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,563,300 08/02/2562 7,864,070 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 กิจการร่วมค้า ซี ดี ลัค
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 32 (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,461,000 25/01/2562 6,493,000 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 บริษัท กอบชัย(นครนายก) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ขวา ของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,145,900 29/01/2562 11,990,000 150 30/01/2562 29/01/2562 28/06/2562 บริษัท พี.เอส.ดี. คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ สาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,996,000 07/02/2562 22,900,000 150 12/02/2562 11/02/2562 11/07/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลอง 3 ขวา คลองเหมือง ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 4.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,949,800 07/02/2562 5,290,648 120 14/02/2562 08/02/2562 13/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งซ้าย) ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 12.380 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,800,000 29/01/2562 13,002,714 150 30/01/2562 29/01/2562 28/06/2562 บริษัท โชคดีิวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งขวา) ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.680 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,400,000 07/02/2562 11,615,010 150 14/02/2562 08/02/2562 13/07/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 7.475 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,970,000 07/02/2562 6,380,374 120 14/02/2562 08/02/2562 13/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (6) ปตร.กลางคลอง 14 กม. 8+300 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 73,000,000 29/03/2562 50,238,376 240 02/04/2562 29/03/2562 27/11/2562 บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (7) ปตร.กลางคลอง 14 กม. 12+420 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 26/02/2562 30,619,095 210 01/03/2562 28/02/2562 26/09/2562 บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1978) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (8) ทรบ.คลองลำผักชีและขุดลอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/12/2561 5,174,660 180 08/01/2562 07/01/2562 06/07/2562 หจก.สมชาย35เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1283) ซ่อมแซม ทรบ.บางคะยอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 04/01/2562 25,772 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1285) ซ่อมแซม ทรบ.บางเกาะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 650,000 15/01/2562 41,690 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1288) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองซอย 29 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 620,000 15/01/2562 40,553 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1294) ซ่อมแซม ทรบ.บางชะแม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 460,000 04/01/2562 21,982 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1295) ซ่อมแซม ทรบ.บางช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 440,000 21,982 30 หจก.ช. พรพงษ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1301) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/01/2562 55,825 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน จระเข้โทน
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1303) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองบ้านนา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 04/01/2562 228,150 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.52) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 791,000 10/01/2562 379,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.55) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชวดด้วน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 10/01/2562 448,880 60 17/01/2562 10/01/2562 17/03/2562 หจก.โชควันชัย
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.59) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางเม่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 10/01/2562 754,350 120 17/01/2562 10/01/2562 16/05/2562 หจก.บี.พี.พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.62) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 10/01/2562 649,100 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 ดีเวลลอปเปอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก.
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.65) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,471,000 10/01/2562 538,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.67) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเตยน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,854,000 10/01/2562 600,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.68) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปลาดุก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,545,000 10/01/2562 495,258 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 บ.ใต้ฟ้าก่อสร้าง จก.
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.69) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางขอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,942,000 10/01/2562 564,000 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 หจก.ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.70) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดอนยอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,810,000 10/01/2562 734,000 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.71) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางตะคง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 963,000 10/01/2562 307,980 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.บี.พี.พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.72) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเจ๊ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 492,000 10/01/2562 485,080 60 17/01/2562 10/01/2562 17/03/2562 หจก.โชควันชัย
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (64) ประตูระบายน้ำกลางคลองบางเม่า ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 11/01/2562 5,035,560 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (79) ปตร.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สาย 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 43,440,000 07/01/2562 1,869,984 60 08/01/2562 07/01/2562 08/03/2562 บริษัท กิจวาณิช คอนกรีต จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 17 ครั้ง