ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 10:23:27]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.3631) ขุดลอกคลองห้วยโป่ง กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 02/04/2563 569,250 บริษัท นารายณ์ มหานคร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและปตร.บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 31,000,000 31/03/2563 30,070,000 150 14/04/2563 13/04/2563 10/09/2563 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี งบกลาง 2563 2563 2563 2,800,000 30/04/2563 850,000 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.บานเย็นพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงศรีสุข งบกลาง 2563 2563 2563 8,000,000 29/04/2563 3,328,920 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก. ช.ภู่สุวรรณ การช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงจอมแก้ว งบกลาง 2563 2563 2563 3,000,000 29/04/2563 2,771,487 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงโคกเจริญ งบกลาง 2563 2563 2563 3,000,000 29/04/2563 1,485,220 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงลำท่าช้าง งบกลาง 2563 2563 2563 6,000,000 29/04/2563 2,498,591 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก. ช.สุวรรณ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเสาพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 29/04/2563 2,240,000 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)