ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:45:45]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.340 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,491,200 05/06/2562 5,439,964 90 19/06/2562 18/06/2562 16/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัชชาค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1724) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.75) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองมะขาม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.76) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายบ้านหนองมะค่า โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.78) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเจือ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,200,000 04/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.79) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายวังแขม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 14 ครั้ง