ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:25:20]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.168.1704) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านกระทุ่ม (ดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด) งบกลาง 2562 2560 2560 9,076,300 17/04/2561 5,290,000 180 01/05/2561 01/05/2561 27/10/2561 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลอง1ข.-ส.10ให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลตลาดเกรียบ ตำบลวัดยม งบกลาง 2562 2560 2560 9,339,000 12/11/2561 5,240,395 180 30/11/2561 29/11/2561 28/05/2562 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง