ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:12:00]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.710 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,200,000 23/01/2562 6,254,946 90 31/01/2562 31/01/2562 30/04/2562 หจก.จตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.710 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,200,000 23/01/2562 6,157,451 90 31/01/2562 31/01/2562 30/04/2562 หจก.จตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 23/01/2562 1,736,696 60 31/01/2562 31/01/2562 31/03/2562 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางขึ้นสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.720 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,230,000 23/01/2562 4,524,288 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.690 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,100,000 23/01/2562 1,831,916 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยนา โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.660 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 23/01/2562 1,404,244 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พันธ์ประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.660 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 23/01/2562 1,459,032 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.120 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,400,000 23/01/2562 2,590,963 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.120 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,400,000 23/01/2562 2,401,997 60 31/01/2562 31/01/2562 31/03/2562 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,500,000 23/01/2562 6,588,800 90 30/01/2562 30/01/2562 29/04/2562 บริษัท วัชรขจร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 4.500 กม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,200,000 28/05/2562 9,927,981 120 11/06/2562 11/06/2562 08/10/2562 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1714) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1723) ซ่อมแซมทำนบดินแก้มลิงห้วยน้ำก้อ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 08/01/2562 816,547 120 15/01/2562 15/01/2562 14/05/2562 หจก.กิจเจริญสุโชติ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 2561 2561 41,943,000 23/08/2561 39,630,000 120 02/10/2561 02/10/2561 30/03/2562 หจก.สินพัฒนาหล่มสัก
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 2562 2562 5,000,000 07/08/2562 2,241,094 หจก.บี.วาย.คอนแทคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ขุดลอกตะกอนดินฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 2562 2562 3,000,000 19/07/2562 1,339,974 60 02/08/2562 02/08/2562 30/09/2562 หจก.บ้านลายน้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ โครงการฝายบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 2562 2562 6,138,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลองLMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 22,500,000 17/08/2561 9,999,230 60 29/08/2561 29/08/2561 27/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,500,000 16/08/2561 16,205,801 60 30/08/2561 30/08/2561 28/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,200,000 16/08/2561 3,290,467 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000 16/08/2561 3,121,236 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,200,000 21/08/2561 1,867,670 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,200,000 21/08/2561 1,281,315 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,400,000 21/08/2561 1,981,318 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองลำกง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,000,000 17/08/2561 1,509,986 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 17/08/2561 1,134,981 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำรัตนัย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 600,000 21/08/2561 579,007 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง