ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 08:29:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลองสายใหญ่คลองเพรียว ฝั่งขวา กม.4+600-5+600 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 16/01/2562 1,730,030 60 26/01/2562 26/01/2562 26/03/2562 บริษัท เจทีอาร์. ฮอต มิกซ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลองสายใหญ่เสาไห้ ฝั่งซ้าย กม.1+000-1+600 ตำบลนาโฉง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 07/02/2562 1,290,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดซันดาด้า
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 04/01/2562 480,000 45 22/01/2562 22/01/2562 07/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีเเอสฟัลท์
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1 ซ้าย 2 ขวา คลองเพรียวฝั่งขวา ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 04/02/2562 9,159,391 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1504) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 18/03/2562 400,000 ผู้ใช้กลุ่ม
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1505) ซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำเสาไห้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 04/01/2562 6,300,160 120 11/01/2562 11/01/2562 10/05/2562 บริษัท เวลธ์ อินสทรูเมนท์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง