ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:17:07]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (17) อาคารบังคับน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 58,800,000 27/12/2561 56,299,999 210 11/01/2562 11/01/2562 08/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.83) ปรับปรุงท่อระบายน้ำลอดคลองซอย 22 ขวา ที่ กม.7+700 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 17/12/2561 2,910,000 150 05/02/2562 05/02/2562 04/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.84) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองยายแก้ว ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 17/12/2561 1,550,000 120 08/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.85) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองหนองรีนอก ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 17/12/2561 1,230,000 120 08/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1509) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 11/03/2562 99,840 60 12/03/2562 12/03/2562 10/05/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อการเกษตรคลอง 18 ขวา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (15) ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 18/12/2561 12,500,000 150 08/01/2562 08/01/2562 06/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (16) ดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 21/01/2562 6,790,000 150 05/03/2562 05/03/2562 01/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (17) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/12/2561 11,779,381 150 05/02/2562 05/02/2562 04/07/2562 หจก.นุชนารถ

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง