ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:42:29]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงผิวจราจรบนคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-9 ขวา ฝั่งขวา ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,482,000 06/03/2562 1,936,735 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 หจก.ส.สาทิส
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.669 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 11/03/2562 2,439,937 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 พรสวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1526) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 28/03/2562 359,600 5 01/04/2562 29/03/2562 05/04/2562 กลุ่มคลอง 13ขวา พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 16 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/12/2561 18,929,990 100 08/01/2562 02/01/2562 17/04/2562 หจก.เทียรประเสริฐ

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง