ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:23:16]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ปรับปรุงคันกั้นน้ำเชื่อมคลอง 1ซ.ส.1 - 1ซ.ส.2 (ระยะที่ 1) ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.650 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,535,000 24/06/2562 7,041,265 90 03/07/2562 30/09/2562 ห้างหัุนส่วนจำกัด เอส ที่ รุ้งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.610 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,757,100 24/05/2562 6,682,186 120 29/05/2562 29/05/2562 25/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+116 (ถนนเชื่อม ส.12 - โรงสูบน้ำที่ 10) ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 60,000,000 30/01/2562 58,144,300 240 12/02/2562 12/02/2562 09/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (2) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+330 ( ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (3) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+100 (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8) ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 110,000,000 16/01/2562 103,485,172 240 30/01/2562 28/01/2562 26/09/2562 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (4) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (คลองบางบาล) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.7+320 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 ) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 75,000,000 30/01/2562 72,697,340 240 07/02/2562 06/02/2562 04/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (5) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+400 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 ) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 55,000,000 16/01/2562 53,270,950 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+923 เป็นช่วง ๆ (คันกั้นน้ำ ส.3 เชื่อมปลายคลองส่งน้ำ ส.3 ) ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000,000 16/01/2562 68,901,000 240 30/01/2562 28/01/2562 26/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1579) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 28/02/2562 65,000 ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน กลุ่มส่งน้ำปั้ม 7 ร่วมใจพัฒนา (นายสินชัย ชาระโภค)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.172.73) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บางบาล 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 28/01/2562 549,252 60 05/02/2562 01/02/2562 05/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.172.74) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บางบาล 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 28/01/2562 449,000 60 06/02/2562 01/02/2562 06/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (77) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 20/11/2561 29,078,515 150 27/11/2561 27/11/2561 26/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (109) คันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 70,000,000 25/02/2562 55,701,097 210 22/03/2562 22/03/2562 17/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นช่วงๆ ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.1+300 (ถนนเชื่อม 1ข.ส.8 - ปตร.4) และ กม.0+000 - กม.1+458 (ถนนเชื่อม ส.10 - ปลายคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.9) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 33,000,000 31/05/2561 31,839,332 120 05/06/2561 05/06/2561 02/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง