ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:44:20]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.1314) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 14/04/2563 97,500 5 17/04/2563 24/04/2563 องค์กรผู้ใช้น้ำคลอง 9 ขวา พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (9) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนพระราม 6 ความยาว 0.12 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 16/04/2563 18,613,665 180 06/05/2563 01/11/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (69) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 5 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,800,000 13/04/2563 8,100,097 120 01/05/2563 28/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัดจตุรงค์คอนสตรัคชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)