ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:32:18]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000 18/12/2561 2,729,852 15 04/01/2562 02/01/2562 18/01/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 17/12/2561 1,779,986 15 19/12/2561 18/12/2561 02/01/2562 ฉลอมการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 18/12/2561 1,513,370 15 25/12/2561 24/12/2561 08/01/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.630 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 26/03/2562 1,579,667 15 14/05/2562 10/05/2562 28/05/2562 บริษัทสองฝั่งการเกษตร
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา - 8 ซ้าย ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 15/03/2562 3,149,930 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 หจก.เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.950 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 24/12/2561 45,326,975 150 08/01/2562 07/01/2562 06/06/2562 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.165 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 05/04/2562 6,523,470 45 28/05/2562 23/05/2562 11/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนาถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ซ้าย 7 ซ้ายตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 09/04/2562 4,309,345 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 05/04/2562 4,386,996 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 ห้างหุ้นส่วน จำกัด พาศิรายุธ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 09/04/2562 4,717,050 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1656) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 65,000 5 กลุ่มบริหารคลอง 7 ซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (73) ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 2 จำนวน 1 สาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 13/02/2562 5,663,793 90 21/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 นุชนาถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 22/04/2562 9,630,000 90 03/05/2562 30/04/2562 31/07/2562 บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,000,000 25/12/2561 32,914,174 150 27/12/2561 26/12/2561 25/05/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (20) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 8 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 30/11/2561 14,799,032 150 20/12/2561 19/12/2561 18/05/2562 เทียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (21) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 26/12/2561 24,399,271 150 04/01/2562 02/01/2562 02/06/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (83) อาคารป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ปากคลองบางแก้ว ระยะที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 30/11/2561 20,800,000 120 12/12/2561 11/12/2561 10/04/2562 บริษัทสองฝั่งการเกษตร
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,000,000 06/06/2561 6,267,966 120 18/06/2561 14/06/2561 15/10/2561 หจก.นุชนาถ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 06/06/2561 9,990,000 120 13/06/2561 11/06/2561 10/10/2561 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 60,000,000 22/06/2561 40,198,470 150 04/07/2561 02/07/2561 30/11/2561 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.53+200 ถึงกม.72+500 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 11/06/2561 28,420,000 120 28/06/2561 27/06/2561 25/10/2561 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.72+500 ถึงกม.89+200 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 13/06/2561 28,989,000 120 28/06/2561 27/06/2561 25/06/2561 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง