ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:41:34]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.730 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,750,000 17/12/2561 1,219,944 หจก.เฑียรประเสริฐ
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1694) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 23 ขวา (ช่วงที่ 2) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 27/06/2561 16,199,173 120 11/09/2561 12/09/2561 08/01/2562 หจก.เฑียรประเสริฐ

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง