ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:46:01]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (1.168.1738) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 13/06/2562 99,960 60 กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานคลองตาจงร่วมใจพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (1.172.95) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองอ้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,700,000 29/01/2562 1,189,811 120 13/02/2562 12/06/2562 หจก. ส.ห.ดอนทอง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (111) ปตร.ปากคลองญี่ปุ่นเหนือ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 51,580,000 18/12/2561 35,238,000 180 บริษัท สหคิมมอ เตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (1.96) ปรับปรุง ทรบ.ทรงกระเทียม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,275,886
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ทรบ.คู้มักเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 778,797
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 430,462
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมทุ่นกันสวะ ปตร.ขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 25,900
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองไผ่พระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 15,194
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 52,235
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.เนื้อตาย (ยายกลิ้ง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,000,000 14/09/2561 5,446,000 120 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ปตร. ปากคลองสาน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 49,000,000 31/07/2561 29,289,000 180 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.บางซ้ายคอตัน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 14/09/2561 6,610,000 120 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคันคลองหนองบัวโคกตาดวงฝั่งซ้ายและขวา กม.0+600 ถึง กม.1+070 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 28/09/2561 7,109,454 120 บริษัท เอ็ม ซี โอ ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ปตร. กลางคลองขนมจีน ขนาด 1-6 ม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 58,000,000 31/07/2561 31,489,000 บริษัท ที.ดี.ดี. จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปรับปรุง ปตร. หนองอ้อ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 58,000,000 28/08/2561 19,200,000 180 ห้างหุ้นส่วน จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันคลองสานฝั่งขวา กม.1+600 ถึง 4+000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันคลองศพเพลิง ช่วง กม.0+000 - กม.11+870 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำสาย 2 เป็นช่วงๆ กม.5+600-5+800 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันคลองบางตาเถร ช่วง กม.0+000 - กม.2+500 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซ่อมแซมคันคลองรางตาโม้ ช่วง กม.0+000 - กม.2+800 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง