ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:41:31]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1784) ซ่อมแซมคันคลองสว่างอารมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,980,000 27/12/2561 937,125 75 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.ยู.ที.เอ เอ็นเตอร์ไพร
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (85) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองขุดใหม่ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 27/12/2561 7,405,703 150 17/01/2562 17/01/2562 15/06/2562 บจก.นันทฉัตรมาตา
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.7) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.มะดัน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,710,480
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (75) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.บางขโมย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,300,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง