ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:17:05]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.455) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 39,500 30 08/04/2563 08/04/2563 08/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานมหาสวัสดี
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.3567) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองมะสงค์ - เสนีย์วงษ์ ระยะทาง 9+000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,280,000 20/05/2563 670,000 90 21/05/2563 21/05/2563 18/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยคนาคะวโร
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.3568) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสว่างอารมย์ ระยะทาง 8+500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,340,000 20/05/2563 574,803 90 21/05/2563 21/05/2563 18/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี โอ พี วิศวกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.3752) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 45,900

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)