ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:23:30]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (7) ปรับปรุงคันกั้นน้ำสิงหนาท - สามโคก ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 07/01/2562 29,032,201 240 19/01/2562 17/01/2562 15/09/2562 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1795) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 08/03/2562 99,200 7 12/03/2562 11/03/2562 18/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ พื้นฐานหมู่ 5 หน้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1796) ซ่อมแซมคันคลองบ้านม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 28/12/2561 603,175 90 09/01/2562 07/01/2562 08/04/2562 บริษัท สกุลแจ้งการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.98) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพระอุดม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 479,700 25/02/2562 462,000 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.สยามเกรท
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.99) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 494,000 25/02/2562 476,000 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.100) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 496,000 25/02/2562 477,750 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.101) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางโพธิ์ใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 432,000 25/02/2562 416,500 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.สยามเกรท
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.102) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุดใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 488,000 24/01/2562 470,400 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.103) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลากฆ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 483,000 18/02/2562 465,500 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.104) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุนศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 498,000 18/02/2562 480,200 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.105) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองมะม่วง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 494,000 18/02/2562 476,000 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.กิตติวุธ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.106) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพาดหมอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 12/02/2562 472,500 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.กิตติวุธ
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.107) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางมะกอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 12/02/2562 434,000 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.เดชดวงฟ้า
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.108) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองญี่ปุ่นใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 488,000 18/02/2562 470,400 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.เดชดวงฟ้า
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.109) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองนิลเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 12/02/2562 472,500 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ กำจัดวัชพืชคลองพระยาบรรลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 28,557
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (76) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองเสมียนตรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,915,713 06/03/2561 15,799,000 240 13/03/2561 12/03/2561 07/11/2561 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (9) ปรับปรุงประตูน้ำและสถานีสูบน้ำบางหวาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 17,393,392 12/02/2561 33,300,000 240 16/02/2561 15/02/2561 13/10/2561 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง