ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:19:00]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.33) ปรับปรุงเสริมบาน ปตน.พระอินทราชาและปตร.พระอินทราชา ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,550,000 15/11/2561 974,556 หจก.สหทรัพย์ กลการ(2000)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.34) ปรับปรุงเสริมบานและกำแพงกันน้ำ ปตร.เปรมเหนือรังสิต ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอสเคปพระอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,446,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.36) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำ ปตร. กลางคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 507,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (26) ปรับปรุง ทรบ.คลองเชียงรากน้อย กม.2+700 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ปรับปรุงคลองระพีพัฒน์และโครงข่ายระบบชลประทาน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 49,801,000 28/08/2561 17,998,735 180 19/10/2561 17/10/2561 16/04/2562 บ.ศรีภูมิ การโยธา จก.

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง