ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:33:49]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.168.2197) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 07/05/2562 99,828 60 08/05/2562 08/05/2562 06/07/2562 กลุ่มหนองสามัคคีธรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (95) ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,000,000 02/07/2562 23,239,882 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำเขาแหลม จังหวัดชัยนาท งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,760,000 28/09/2561 9,095,245 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดชัยนาท งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,950,000 28/09/2561 9,223,184 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงถนนหัวงาน โครงการชลประทานชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,732,000 28/09/2561 8,217,909 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง