ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 10:26:40]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.49) ปรับปรุงคลองรอบโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 30/03/2563 465,000 60 17/04/2563 16/04/2563 15/06/2563 หจก.ดัดประดิษฐ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ขุดลอกหนองกรวด งบกลาง 2563 2563 2563 7,436,000 14/05/2563 4,983,420 90 19/05/2563 18/05/2563 15/08/2563 หจก.อมรฃชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ขุดลอกหนองบัวคี งบกลาง 2563 2563 2563 3,582,000 05/05/2563 1,398,000 90 08/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยี่ยมบุญชัย 94
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ขุดลอกลำมะดัน งบกลาง 2563 2563 2563 3,224,000 05/05/2563 1,248,000 90 08/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยี่ยมบุญชัย 94

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)