ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:29:00]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงคันคลอง 1 ซ้าย สายใหญ่ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 5.040 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,500,000 21/05/2562 19,000,000 90 28/05/2562 27/05/2562 25/08/2562 หจก.สายสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,097,000 05/04/2562 7,263,220 90 03/05/2562 29/04/2562 31/07/2562 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.168.2206) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 06/03/2562 99,905 5 08/03/2562 08/03/2562 14/03/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางพัฒนาโมเดล
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.174.25) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,200,000 1,736,000 120 บริษัท อธิชา วิศวกรรมโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (100) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองดม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 05/04/2562 17,617,700 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 หจก. จ.แสนสมหวัง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (102) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 29/03/2562 6,457,834 180 25/04/2562 24/04/2562 21/10/2562 หจก.กิจสมชัย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านแจงงามพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 799,300 15/08/2562 790,000 60 16/08/2562 16/08/2562 14/10/2562 บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงคันคลอง 2 ขวา - 1 ซ้ายสายใหญ่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 1.085 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,100,500
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางยี่หน-วัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง