ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:12:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.172.123) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางกลาง โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 09/01/2562 410,000 90 14/01/2562 14/01/2562 13/04/2562 ภัสสรชัยมงคล
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง ปรับปรุงบึงหนองเบิกไพร จังหวัดอ่างทอง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,980,000 27/09/2561 9,600,000 150 28/09/2561 28/09/2561 24/02/2562 วี.เอสแม็ชชิ่ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง