ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 02:37:32]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (13) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10/04/2563 13,820,000 180 13/04/2563 10/04/2563 07/10/2563 บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (127) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบ้านพราน ความยาว 5,800 เมตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 28/04/2563 29,000,000 150 06/05/2563 05/05/2563 02/08/2563 บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)