ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:59:46]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (36) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 15/04/2563 48,499,470 180 18/04/2563 17/04/2563 14/10/2563 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (37) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาน้อย ระยะทาง 4.400 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 15/04/2563 33,906,970 180 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (38) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาหลวง ระยะทาง 2.900 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 24,000,000 22/04/2563 23,200,043 180 08/05/2563 07/05/2563 03/11/2563 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (39) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงสำนักโก ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 02/04/2563 24,267,850 180 21/04/2563 20/04/2563 17/10/2563 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (40) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 4.600 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 15/04/2563 29,077,680 180 21/04/2563 20/04/2563 17/10/2563 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (41) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งขวา ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 09/04/2563 24,256,940 210 06/05/2563 05/05/2563 31/12/2563 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (42) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งซ้าย ระยะทาง 14.000 กม. ตำบลเนินแจง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000,000 07/05/2563 97,045,350 210 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.834) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 11.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 30/03/2563 486,220 120 23/04/2563 21/04/2563 19/08/2563 หจก. เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.836) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 10.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 30/03/2563 495,100 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3166) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 26/03/2563 489,489 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3167) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 5.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 30/03/2563 497,940 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 หจก. เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 30/03/2563 385,360 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3169) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 9.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 30/03/2563 495,580 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บจก.ฐิตามรวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3170) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 9.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 30/03/2563 496,050 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3171) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 19/03/2563 489,240 120 08/04/2563 07/04/2563 05/08/2563 บจก.ฐิตามรวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3176) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 31/03/2563 590,000 120 09/04/2563 08/04/2563 06/08/2563 หจก. ก.การช่าง อุทัยธานี
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3177) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาหลวง วังร่มเกล้า ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 650,000 26/03/2563 325,425 120 21/04/2563 20/04/2563 19/08/2563 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3178) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง วังร่มเกล้า ระยะทาง 4.600 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 650,000 09/04/2563 349,618 120 22/04/2563 21/04/2563 19/08/2563 หจก. เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3186) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 13/04/2563 381,000 90 05/05/2563 05/05/2563 27/08/2563 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3188) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 08/04/2563 78,850 120 01/05/2563 30/04/2563 28/08/2563 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3189) ซ่อมแซมหินเรียง - หินทิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/03/2563 484,745 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 หจก. สว่างพรณรงค์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3194) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 30/03/2563 429,150 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3195) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 09/04/2563 25,910 120 01/05/2563 30/04/2563 28/08/2563 หจก. สว่างพรณรงค์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3566) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 25/03/2563 976,655 120 บริษัท เอ็นบีบีไพรฟ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3701) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 51,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 25/03/2563 1,105,200 120 บริษัท เอ็นบีบีไพรฟ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3702) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,000 ลบ.ม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 25/03/2563 1,051,120 120 บริษัท เอ็นบีบีไพรฟ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ หนองจิก จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 21/04/2563 23,100,000 240 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (10) ขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด จำนวน 21.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลโนนเหล็ก ตำบลหนองไผ่แบน ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 80,000,000 17/04/2563 7,197,477 180 09/05/2563 08/05/2563 04/11/2563 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.122) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบ่อยืมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 09/04/2563 1,890,011 180 06/05/2563 05/05/2563 01/11/2563 หจก. เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.123) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 16/04/2563 1,350,007 180 06/05/2563 05/05/2563 01/11/2563 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (131) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินคลอง 1 ขวา วังร่มเกล้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,000,000 22/04/2563 1,089,943 180 08/05/2563 07/05/2563 03/11/2563 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (127) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเกาะพะยอม จำนวน 1 แห่ง ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 21/04/2563 23,300,000 240 23/04/2563 22/04/2563 18/12/2563 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,132,573 19/09/2559 86,035,000 720 24/11/2559 23/11/2559 13/11/2561 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี รายการขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 67,502,609

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)