ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:30:18]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (23) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,000,000 03/01/2562 3,689,748 180 19/02/2562 18/02/2562 17/02/2562 บจก.อโศดแมชชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (24) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 1 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 02/01/2562 7,400,939 240 05/02/2562 04/02/2562 02/10/2562 หจก.อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.271) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 250,000 31/01/2562 242,800 90 05/02/2562 04/02/2562 05/05/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 6.060 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,000,000 26/06/2562 26,440,800 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวาวังร่มเกล้า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 11.830 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 37,000,000 26/06/2562 33,298,400 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 11.190 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,000,000 26/06/2562 25,275,000 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 7.160 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,000,000 26/06/2562 34,726,600 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 5.910 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,000,000 26/06/2562 24,461,400 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำแควตากแดดฝั่งขวา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 13.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 95,000,000 28/02/2562 92,150,566 240 29/03/2562 28/03/2562 24/11/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.90) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 06/12/2561 339,600 180 08/01/2562 07/01/2562 06/07/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2217) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 10/05/2562 390,080 5 10/05/2562 10/05/2562 17/05/2562 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2218) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 06/12/2561 481,080 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2219) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 31/01/2562 464,000 90 05/02/2562 04/02/2562 05/05/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2220) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 06/12/2561 470,232 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 หจก. เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2221) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 06/12/2561 495,582 120 20/02/2562 19/02/2562 19/06/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2222) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 03/01/2562 1,379,000 120 22/01/2562 21/01/2562 21/05/2562 หจก.เอ็นวีเอสคอมพิวเตอร์แอนด์บิลดิง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2223) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 06/12/2561 152,929 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2225) ซ่อมแซมคันคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 02/01/2562 929,000 120 22/01/2562 21/01/2562 21/05/2562 หจก.เอ็นวีเอสคอมพิวเตอร์แอนด์บีลดิง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายวังร่มเกล้า 2 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 09/04/2562 1,220,000 120 23/04/2562 24/04/2562 20/08/2562 หจก.โมครอสคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.121) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 11/02/2562 1,000,000 180 05/03/2562 04/03/2562 31/08/2562 บรจ.ธนัญญา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.122) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายวังร่มเกล้า 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 22/02/2562 1,050,000 180 15/03/2562 14/03/2562 10/09/2562 บ.โมครอส คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,500,000 24/01/2562 16,800,023 240 05/02/2562 04/02/2562 02/10/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (73) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2562 17,394,200 19/09/2559 86,035,400 720 14/11/2559 13/11/2559 13/11/2561 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอยช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 46,073,724
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงสำนักโก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000 05/06/2561 878,554 120 13/06/2561 12/05/2561 10/10/2561 หจก.สว่างพรณรงค์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาน้อย จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000 05/06/2561 978,272 120 13/06/2561 12/06/2561 10/10/2561 หจก.สว่างพรณงค์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 วังร่มเกล้า จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 14/06/2561 1,456,790 120 19/06/2561 18/06/2561 16/10/2561 หจก.เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 06/06/2561 19,000,000 180 07/07/2561 06/07/2561 02/01/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองหญ้านาง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 23/08/2561 23,200,000 150 25/09/2561 24/09/2561 21/02/2562 หจก.พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านตานาด งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 23/08/2561 23,400,000 150 25/09/2561 24/09/2561 22/02/2562 หจก.พันล้านการโยธา

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง