ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:54:07]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.1996) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/02/2562 988,692 15 14/02/2562 14/02/2562 01/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.1999) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/12/2561 1,799,090 90 03/01/2562 04/01/2562 03/04/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.2000) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 1,919,709 60 03/01/2562 04/01/2562 04/03/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.114) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายบ้านดอนกระเบื้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 28/01/2562 1,079,508 60 29/01/2562 29/01/2562 29/03/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.115) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายบ้านดอนไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 28/01/2562 1,199,000 60 31/01/2562 31/03/2562 บริษัท เอส.เอ็น.พัฒนกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.116) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝ่ายบ้านวังคัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 28/01/2562 4,799,102 90 29/01/2562 29/01/2562 28/05/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองกระทุ่ม กม.0+000-5+272 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,500,000 10/07/2562 5,056,360 45 11/07/2562 10/07/2562 24/08/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านป่าสะแก กม.4+000-11+060 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 24/07/2562 6,101,035 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองโพธิ์ กม.0+000-7+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 24/07/2562 6,096,963 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองหญ้าไซ กม.0+000-19+316 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 24/07/2562 9,198,720 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองสะเดา กม.0+000-6+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,374,000 24/07/2562 5,628,286 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองไผ่ กม.0+000-15+150 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,852,000 24/07/2562 7,897,483 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านบ่อหว้า กม.0+000-15+150 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,426,000 24/07/2562 7,976,154 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง