ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 07:33:49]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.040 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 21/02/2562 8,999,000 90 12/03/2562 12/03/2562 09/06/2562 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี 1994 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.88) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 01/03/2562 8,700,000 150 08/03/2562 21/03/2562 04/08/2562 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2004) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 27/02/2562 560,000 30 05/03/2562 06/03/2562 05/04/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มบ้านช้างสามัคคี 6
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2005) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 01/02/2562 7,980,466 120 11/02/2562 11/02/2562 10/06/2562 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.172.113) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 01/02/2562 572,330 90 01/03/2562 01/03/2562 29/05/2562 หจก.ดีพร้อม อยุธยา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (87) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 2 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 18,750,000 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 หจก.สิงห์บุรีวัฒนกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (89) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 5 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 18,300,042 180 09/02/2562 09/02/2562 07/08/2562 บริษัท ธำรงศักกดิ์ กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (103) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 19,400,000 180 01/02/2562 01/02/2562 30/07/2562 หจก.พาศิรายุธ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (139.12) คลองส่งน้ำ 6ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 31/01/2562 3,580,000 120 13/02/2562 13/02/2562 12/06/2562 หจก.เยี่ยมบุญชัย 94
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (86) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 1 เชิงกลัด ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 01/02/2562 2,880,000 150 11/02/2562 11/02/2562 10/07/2562 หจก.พิมพ์ปภร
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา(ฝั่งขวา) ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.290 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (93) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 จำนวน 1 แห่ง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,510,148 03/04/2561 1,888,000 180 19/04/2561 19/04/2561 19/09/2561 หจก.ต้องก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.900 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,250,000 01/06/2561 4,520,450 60 01/06/2561 31/08/2561 31/07/2561 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งซ้าย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีระยะทาง 1.800 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 14,000,000 01/06/2561 12,629,324 90 01/06/2561 07/08/2561 30/08/2561 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994)

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง