ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 02:56:10]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (30) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 4.050 กม. ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 19,189,997 บริษัทอรลักษณ์สิงห์บุรี(1994)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2575) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.3+900 - กม.5+700 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,787,000 25/03/2563 1,009,998 90 10/04/2563 10/04/2563 08/07/2563 หจก. ตรีการค้า 2008
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2576) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.0+000 - กม.1+800 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,830,000 27/03/2563 958,934 90 10/04/2563 10/04/2563 08/07/2563 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2577) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.1+000 - กม.4+500 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 844,000 27/04/2563 379,979 90 15/05/2563 15/05/2563 12/08/2563 หจก. พิมพ์ปภร
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2605) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 14 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 01/04/2563 70,000 7 04/04/2563 07/04/2563 15/04/2563 กลุ่มดงทองพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (27) ซ่อมแซมคลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 3 กม.0+000 - กม.4+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,500,000 10/04/2563 6,559,953 120 17/04/2563 23/04/2563 20/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (114) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย ความยาว 4.134 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 22,650,000 07/04/2563 7,656,786 180 15/04/2563 15/04/2563 11/10/2563 บริษัท ธำรงศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (128) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 10/04/2563 4,362,443 180 16/04/2563 16/04/2563 12/10/2563 หจก. ตรีการค้า 2008
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (141) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 2 ไม้ดัด ความยาว 0.100 กม. ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 27,000,000 25/03/2563 1,661,271 180 10/04/2563 10/04/2563 06/10/2563 หจก. ตรีการค้า 2008

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)