ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:11:45]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.13) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ม.-อ. กม. 73+250 ( 1 แห่ง ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2035) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 25/02/2562 100,000 5 25/02/2562 25/02/2562 04/03/2562 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2036) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 20 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,980,000 28/02/2562 1,050,005 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2037) ซ่อมแซมคันคลอง ตลิ่งชัน-กระดาษป้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 13/03/2562 988,001 90 04/04/2562 02/04/2562 02/07/2562 บริษัท ทีดีดี.ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2038) ซ่อมแซมคันคลอง หนองเกวียนเข็น-กระดาษป้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 20/03/2562 972,522 90 01/05/2562 29/04/2562 29/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทองก่อสร้าง 2014
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2039) ซ่อมแซมคันคลอง 15 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,800,000 28/02/2562 799,584 90 02/03/2562 01/03/2562 30/05/2562 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2040) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/02/2562 987,790 90 02/03/2562 01/03/2562 30/05/2562 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2041) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 13/03/2562 951,515 90 01/04/2562 29/03/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2042) ซ่อมแซมคันคลอง 11 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/02/2562 1,941,037 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2043) ซ่อมแซมคันคลอง 13 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/02/2562 1,941,028 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (97) ปรับปรุงคันคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/04/2562 10,490,017 150 03/05/2562 04/05/2562 29/09/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (88) ดาดคอนกรีตคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 295,119
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งานคันคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ม.-อ. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.500 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 13,447,300
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 3 ขวา สามชุก 2 (ระยะที่ 2) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 23,600,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคลองระบาย ร.1 ขวา - 5 ขวา สามชุก 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 28,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคลองระบายใหญ่สามชุก 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 7 ขวา สามชุก 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 9 ขวา สามชุก 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 40,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง