ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:04:18]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงถนนเข้าสถานีสูบน้ำเพชรน้ำผึ้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 26/03/2562 3,000,598 90 05/04/2562 03/04/2562 03/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงถนนรอบสันเขื่อนทับสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 3.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 03/04/2562 7,576,101 120 18/04/2562 17/04/2562 15/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,000,000 27/05/2562 8,821,980 120 31/05/2562 30/05/2562 27/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝายทับเสลา) ตำบลกุดดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 9.620 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 04/06/2562 16,926,390 120 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 67,000,000 15/02/2562 64,800,000 300 13/02/2562 12/03/2562 06/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2044) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/03/2562 100,000 7 04/03/2562 01/03/2562 12/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2047) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.86+210 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 27/11/2561 84,000 30 28/11/2561 27/11/2561 27/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2049) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.88+408 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 930,000 15/11/2561 81,840 30 15/11/2561 15/11/2561 02/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2051) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.89+105 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 920,000 15/11/2561 77,760 30 16/11/2561 15/11/2561 02/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2053) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.77+640 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 15/11/2561 90,960 30 16/12/2561 15/11/2561 02/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.168.2055) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.77+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 970,000 15/11/2561 90,960 30 16/12/2561 15/11/2561 02/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.172.117) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 07/05/2562 1,930,343 120 14/05/2562 13/05/2562 10/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.172.118) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 08/01/2562 590,000 90 09/01/2562 08/01/2562 08/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.172.119) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทัพทัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 28/05/2562 2,700,000 90 05/06/2562 04/06/2562 02/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมครอส คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (105) ปรับปรุงฝายตาสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 17/01/2562 4,051,085 240 22/01/2562 18/01/2562 18/09/2562 บริษัท ชัยชนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (39) คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 63,985,300 28/04/2560 222,000,000 450 21/05/2561 17/05/2560 13/08/2561 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)6 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 16 ครั้ง