ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:52:31]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.138) ปรับปรุงถนนรอบสันเขื่อนทับเสลา ระยะที่ 2 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,000,000 20/03/2563 1,840,443 90 25/03/2563 24/03/2563 22/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (35) ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (ฝายทับเสลา) ระยะที่ 2 ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 23,180,000 02/04/2563 20,200,110 90 10/04/2563 08/04/2563 08/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (61) ปรับปรุงถนนเข้าโครงการ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางรวม 2.981 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,000,000 9,657,996 ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งธำรงค์กิจ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3149) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายไซฟอนคลองส่งน้ำ 1L-RMC กว้าง 30 เมตร ยาว 20 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 03/04/2563 40,332 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3150) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายอาคารแบ่งน้ำห้วยทับเสลา ความยาว 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 830,000 03/04/2563 77,647 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3151) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายอาคารแบ่งน้ำห้วยทัพทัน ความยาว 148 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 820,000 03/04/2563 76,430 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3152) ซ่อมแซมการกัดเซาะท้ายฝายทับเสลา ความยาว 154 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 850,000 03/04/2563 78,216 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3153) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม. 52+100 ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 970,000 03/04/2563 88,633 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3154) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.43+090 ความยาว 106 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 03/04/2563 42,051 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3155) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.43+490 ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 03/04/2563 40,265 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3156) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.44+465 ความยาว 110 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 620,000 03/04/2563 43,093 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3157) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.44+750 ความยาว 116 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 650,000 03/04/2563 44,657 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3158) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.45+100 ความยาว 124 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 680,000 03/04/2563 46,144 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3159) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทัพทัน กม.1+000 ความยาว 104 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 580,000 03/04/2563 41,008 15 04/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3160) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทัพทัน กม.1+500 ความยาว 106 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 03/04/2563 42,051 15 05/04/2563 03/04/2563 21/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3185) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 26/03/2563 100,000 7 27/03/2563 26/03/2563 08/04/2563 ห้างหุ้นส่วนสามัญ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านเพชรน้ำผึ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3697) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา กม.51+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 64,300 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 20/03/2563 2,399,940 90 25/03/2563 24/03/2563 22/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3698) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา กม.71+145 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 77,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 24/03/2563 2,499,525 90 01/04/2563 30/03/2563 29/06/2563 บริษัท โชคดีพันล้าน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3699) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 115,650 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000 22/04/2563 3,932,341 90 29/04/2563 28/04/2563 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (1.3700) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทัพทัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 20/03/2563 1,098,398 90 25/03/2563 24/03/2563 22/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมครอส คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (6) คันกั้นน้ำและอาคารประกอบห้วยทับเสลา ระยะที่ 2 ระยะทางรวม 5.100 กิโลเมตร ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000 30/04/2563 67,200,000 300 20/05/2563 18/05/2563 15/03/2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (7) ปรับปรุงคันสะเดาเก้านิ้ว ระยะทางรวม 13.000 กม. ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 38,000,000 02/04/2563 36,800,000 180 16/04/2563 14/04/2563 12/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (153) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง พื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 23/04/2563 29,000,000 180 30/04/2563 28/04/2563 26/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (147) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 2 ระยะทางรวม 5.400 กม. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000 21/05/2563 67,000,000 300 20/05/2563 15/03/2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพื้นที่ สปก.ระยะที่ 2 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,990,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 56,939,484 15/02/2562 6,480,000 300 13/03/2562 11/03/2562 03/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,821,980 27/05/2562 8,821,880 120 31/05/2562 28/05/2562 27/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยไชโย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานีตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 49,232,549 28/04/2560 222,000,000 450 22/05/2560 17/05/2560 13/08/2561 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)