ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:06:31]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.2714) ซ่อมแซมคันคลอง 1 ขวา-3 ซ้าย ม.ก. (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,426.45 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 02/04/2563 590,000 60 17/04/2563 16/04/2563 15/06/2563 บริษัทฉนานุกูลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.3520) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งขวา ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 03/04/2563 459,000 60 16/04/2563 15/04/2563 14/06/2563 หจก.ราชบุรี วัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.3667) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ร.2ข สุพรรณ2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 03/04/2563 465,852 60 16/04/2563 15/04/2563 14/06/2563 บ.ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัก
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.3687) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้าย ม.-ก. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 03/04/2563 459,000 60 16/04/2563 15/04/2563 14/06/2563 บ.เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.4334) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 98,880 30 04/04/2563 03/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานที่ 2 คลอง 2 ซ้าย มอ. ร่วมใจพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (119) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 13/04/2563 21,500,000 120 17/04/2563 16/04/2563 14/08/2563 หจก.นุชนาถ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ คลองระบาย 3 ข สามชุก 1 (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,999,000 4,199,000 120 บ.ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัก

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)