ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 08:25:44]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1.168.2063) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 13/03/2562 99,975 15 13/03/2562 13/03/2562 28/03/2562 คณะบุคคลกลุ่มบริหารเขาพระ-นางบวช
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (96) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 19/02/2562 17,195,091 120 01/03/2562 01/03/2562 28/06/2562 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (101) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย-1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/02/2562 1,662,700 120 01/03/2562 01/03/2562 28/06/2562 บริษัทธำรงศักดิ์ กรุป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (82) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย-1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,379,483
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (1) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย-1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 33,239
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปรับปรุงคลองระบาย 3 ข สามชุก 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง