ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 02:25:45]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.3516) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4 ซ้าย - สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 64,280 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 02/04/2563 768,000 90 02/05/2563 01/05/2563 30/07/2563 หจก.โมครอสคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.3517) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 51,420 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 26/03/2563 617,040 90 11/04/2563 10/04/2563 09/07/2563 หจก.เจษฎานนท์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.3518) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย - สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 28,265 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 05/05/2563 688,535 90 15/05/2563 14/05/2563 11/08/2563 บริษัท ทรัพย์อมรินทร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.3519) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 5 ขวา -1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 59,128 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,300,000 01/04/2563 695,937 90 24/04/2563 23/04/2563 22/07/2563 หจก.ตั้งธำรงค์กิจ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.4335) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 100,000 30 22/04/2563 21/04/2563 21/05/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำ 1ซ้าย2ซ้ายร่วมใจพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (2) คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 บรมธาตุ ระยะทาง 12.200 กม. ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 01/04/2563 24,249,805 150 08/04/2563 07/04/2563 04/09/2563 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (8) คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 บรมธาตุ ระยะทาง 12.200 กม. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 31/03/2563 21,681,291 150 04/04/2563 03/04/2563 31/08/2563 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.13) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย บรมธาตุ ความยาว 1.938 กิโลเมตร ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,921,000 01/04/2563 6,699,978 180 08/04/2563 07/04/2563 04/10/2563 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) ความยาว 5.920 กม. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 01/04/2563 33,958,426 180 08/04/2563 07/04/2563 04/10/2563 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ ความยาว 3.075 กม. ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,980,200 03/04/2563 30,096,886 180 09/04/2563 08/04/2563 05/10/2563 หจก.ศิษย์สุขสำราญ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (144) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 01/04/2563 22,745,444 180 08/04/2563 07/04/2563 04/10/2563 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (145) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลอง 4 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 01/04/2563 32,699,890 180 08/04/2563 07/04/2563 04/10/2563 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (146) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 2 ) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,500,000 01/04/2563 10,177,117 180 08/04/2563 07/04/2563 04/10/2563 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ซ้าย-สุพรรณ 2 ช่วง กม.1+000 ถึง กม.7+200 (ฝั่งซ้าย) บรมธาตุ ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,096,000 19/05/2563 5,052,574 บริษัท หนึ่ง ส.ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ซ้าย-สุพรรณ 2 ช่วง กม.1+000 ถึง กม.7+200 (ฝั่งขวา) บรมธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,317,000 19/05/2563 6,194,340 หจก.ศิษย์ศุขสำราญ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย-สุพรรณ 1ช่วง กม.0+000 ถึง กม.6+300 (ฝั่งขวา) บรมธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,427,000 25/05/2563 4,139,000 หจก.ดัดประดิษฐ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-สุพรรณ 1 ช่วง กม.0+000 ถึง กม.5+400 (ฝั่งขวา) บรมธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,367,000 19/05/2563 5,258,523 หจก.ศิษย์ศุขสำราญ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.3+000 ถึง กม.7+050 (ฝั่งขวา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,802,949 24/09/2562 9,745,949 120 04/10/2562 03/10/2562 31/01/2563 หจก.ศิษย์สุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.2+000 ถึง กม.6+300 (ฝั่งซ้าย) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,689,691 24/09/2562 9,603,262 120 04/10/2562 03/10/2562 31/01/2563 หจก.ศิษย์สุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.8+700 จำนวน 1 รายการ จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,389,000 08/05/2562 2,389,000 120 06/06/2562 05/06/2562 03/10/2562 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้างจำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)