ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:32:59]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2 ซ้าย และถนนภายในหัวงานโครงการฯ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.308 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,200,000 28/02/2562 2,226,834 150 13/03/2562 12/03/2562 09/08/2562 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2 ขวา - 1 ซ้าย ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 2.750 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,800,000 06/03/2562 4,780,000 150 19/03/2562 18/03/2562 15/08/2562 หจก.เยี่ยมบุญชัย94
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.168.2096) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/02/2562 100,000 30 27/02/2562 26/02/2562 28/03/2562 กลุ่มรักสามัคคีพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.172.110) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย - 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 11/03/2562 599,980 90 11/04/2562 10/04/2562 09/07/2562 หจก.บี พี พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.172.111) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำบางบุ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,750,000 28/01/2562 623,643 90 07/03/2562 27/02/2562 04/06/2562 หจก.บี. พี. พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (1.172.112) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณฯ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,124,000 11/03/2562 447,950 90 11/04/2562 10/04/2562 09/07/2562 หจก.บี พี พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (93) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 31/01/2562 31,299,789 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (98) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,912,000 21/01/2562 18,940,363 180 23/01/2562 22/01/2562 21/07/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (104) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 21/01/2562 23,259,254 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (106) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6ขวา-1ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,500,000 31/01/2562 33,497,872 180 26/02/2562 25/02/2562 24/08/2562 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม. 8+700 จำนวน 1 รายการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 08/05/2562 2,389,000 120 06/06/2562 05/06/2562 03/10/2562 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 บรมธาตุ ช่วง กม.6+500 ถึง กม. 11+900 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดชัยนาท (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 11/04/2562 9,610,168 120 19/04/2562 18/04/2562 16/08/2562 หจก.ศิษย์สุขสำราญ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1บรมธาตุ ช่วงกม.6+400 ถึง กม.11+650 (ฝั่งขวา) จังหวัดชัยนาท (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,850,000 11/04/2562 9,275,260 120 19/04/2562 18/04/2562 16/08/2562 หจก.ศิษย์สุขสำราญ
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางเสวย จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 23,568,715 08/06/2561 27,727,900 240 16/06/2561 08/06/2561 10/02/2562 บริษัทสหสมชัยธนาพร จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 16 ครั้ง