ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:37:22]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (1.89) ปรับปรุง ทรบ.บ้านโพธิ์ ขนาด 1 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 17/01/2562 902,400 120 18/01/2562 18/01/2562 17/05/2562 หจก.ทองพิพย์ วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (1.168.2122) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 08/03/2562 100,000 60 12/03/2562 11/03/2562 10/05/2562 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำต้นกล้ารวงทอง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ซ่อมแซมคันดินรอบหัวงานโครงการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,500,000 08/08/2561 5,936,560 90 05/09/2561 04/09/2561 03/12/2561 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง