ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 08:06:48]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (1.168.2125) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 05/03/2562 1,000,000 30 05/03/2562 06/03/2562 04/04/2562 งานจ้างเหมากลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (91) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวาพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ( ช่วงที่ 3 ) ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 26/12/2561 20,930,899 150 08/01/2562 07/01/2562 06/06/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (108) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายระหาน พร้อมอาคารประกอบ ( ช่วงที่ 1 ) ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 03/12/2561 16,050,226 210 18/12/2561 18/12/2561 15/07/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 19,638,946

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง