ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:57:50]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (1.4336) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 27/03/2563 100,000 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 กลุ่มบริหารกรใช้น้ำชลประทาน ห้วยงู-สามง่ามท่าโบสถ์พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (13) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวาพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 4) กม.10+930 ถึง กม.16+000 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 10/03/2563 24,155,000 150 17/03/2563 16/03/2563 13/08/2563 หจก.ธงไทยหันคา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (15) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้ายพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) กม.8+300 ถึง กม.13+860 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 10/03/2563 24,250,000 150 17/03/2563 16/03/2563 13/08/2563 หจก.ศิษย์สุขสำราญก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)