ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:56:08]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (50) ปรับปรุงคันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย ระยะทาง 5.000 กม. ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 12/05/2563 7,835,381 150 22/05/2563 21/05/2563 18/10/2563 หจก.สายสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (51) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา ระยะทาง 2.100 กม. ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,000,000 13/05/2563 7,000,000 150 23/05/2563 22/05/2563 19/10/2563 หจก.สันติมิตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2716) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งขวา กม.5+500 ถึง กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 970,000 08/04/2563 17,000 5 09/04/2563 08/04/2563 15/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2717) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งซ้าย กม.5+500 ถึง กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 960,000 09/04/2563 17,000 5 10/04/2563 09/04/2563 16/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2718) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1ขวา-4ขวา สุพรรณ3 ฝั่งขวา ช่วง กม.5+400 ถึง กม.5+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 980,000 07/04/2563 14,000 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2719) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ ช่วง กม.12+600 ถึง 14+000 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 31/03/2563 149,800 5 01/04/2563 31/03/2563 08/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2720) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งซ้าย ช่วง กม.4+495 ถึง กม.5+095 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 13/04/2563 61,539 5 14/04/2563 14/04/2563 20/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2721) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4ขวา สุพรรณ3 ฝั่งซ้าย กม.6+500 ถึง กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 970,000 09/04/2563 17,000 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2722) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา สุพรรณ3 กม.0+500 ถึง กม.1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000 24/03/2563 10,000 5 25/03/2563 24/03/2563 31/03/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2723) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1ซ้าย สองพี่น้อง ช่วง กม.4+000 ถึง กม.5+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 21/04/2563 181,200 5 22/04/2563 21/04/2563 28/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2724) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งขวา กม.44+500 ถึง กม.45+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 980,000 24/03/2563 10,000 5 25/03/2563 24/03/2563 31/03/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2725) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งขวา กม.46+700 ถึง กม.47+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 990,000 07/04/2563 10,000 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2726) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา ช่วง กม.9+300 ถึง กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,300,000 25/03/2563 32,700 5 25/03/2563 25/03/2563 26/03/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2727) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา กม.8+900 ถึง กม.9+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000 24/03/2563 17,000 5 25/03/2563 25/03/2563 31/03/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2728) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.1+300 ถึง กม.1+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 940,000 24/03/2563 17,000 5 25/03/2563 24/03/2563 01/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2729) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3ซ้าย - 1ขวา ฝั่งซ้าย ช่วง กม.6+250 ถึง กม.6+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 20/04/2563 13,202 5 21/04/2563 20/04/2563 27/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2730) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย ช่วง กม.17+800 ถึง กม.18+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 24/03/2563 17,000 5 25/03/2563 24/03/2563 26/03/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2731) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 03/04/2563 31,000 5 07/04/2563 03/04/2563 13/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2732) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.1+800 ถึง กม.3+080 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 03/04/2563 24,660 5 07/04/2563 03/04/2563 13/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2733) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.10+600 ถึง 12+700 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 31/03/2563 26,300 5 01/04/2563 31/03/2563 08/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2734) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.14+000 ถึง 15+500 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 26/03/2563 23,800 5 27/03/2563 26/03/2563 02/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2735) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา(1) ช่วง กม.3+500 ถึง 4+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 26/03/2563 23,800 5 27/03/2563 26/03/2563 02/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2736) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย กม.11+000 ถึง กม.11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 940,000 08/04/2563 10,000 5 09/04/2563 08/04/2563 15/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2738) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย - 1ขวา ช่วง กม.24+540 ถึง กม.24+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 20/04/2563 9,039 5 21/04/2563 20/04/2563 28/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2739) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา กม.16+570 ถึง กม. 18+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 26/03/2563 24,000 5 27/03/2563 26/03/2563 02/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2740) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วง กม. 11+600 ถึง กม. 13+000 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 31/03/2563 16,300 5 01/04/2563 31/03/2563 08/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2741) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วง กม. 23+500 ถึง 24+540 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000 31/03/2563 19,300 5 01/04/2563 31/03/2563 08/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2742) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา กม.1+600 ถึง กม.2+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 970,000 08/04/2563 17,000 5 09/04/2563 08/04/2563 15/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2744) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 1ขวา ฝั่งขวา ช่วง กม.27+180 ถึง กม.27+680 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 20/04/2563 12,167 5 21/04/2563 20/04/2563 27/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2759) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา ปริมาณ 250 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 980,000 25/03/2563 41,000 5 26/03/2563 25/03/2563 01/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2760) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา(1) ปริมาณ 250 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 980,000 25/03/2563 25,000 5 26/03/2563 25/03/2563 01/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2764) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำแม่น้ำสุพรรณสายเก่า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,400,000 07/04/2563 21,700 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ส.บำรุงดิน
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (1.2817) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 86,288 5 07/04/2563 03/04/2563 13/04/2563 หสม.กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลอง1ขวา 1ขวา พํฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,588,370 28/03/2562 13,347,900 210 18/04/2562 17/04/2562 13/11/2562 บจก.สหสมชัยธนาพร

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)