ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 02:49:45]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3032) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 27/03/2563 100,000 5 27/03/2563 30/03/2563 07/04/2563 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจักรสีห์
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3595) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1ขวา สุพรรณ4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 480,000 16/03/2563 461,180 30 17/03/2563 17/03/2563 15/04/2563 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3596) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 16/03/2563 470,520 30 17/03/2563 17/03/2563 15/04/2563 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3597) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 11,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 430,000 16/03/2563 414,500 30 17/03/2563 17/03/2563 15/03/2563 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3666) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 23/03/2563 470,520 30 24/03/2563 24/03/2563 22/04/2563 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3692) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 11,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 16/03/2563 433,170 30 17/03/2563 17/03/2563 15/04/2563 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.3693) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 485,000 23/03/2563 466,780 30 24/03/2563 24/03/2563 22/04/2563 บ.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ซ่อมแซมปรับผิวจราจรคันคลองส่งน้ำ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,468,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ซ้าย ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 1ซ้าย ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 2ขวา 3ซ้าย ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ขวา 3ซ้าย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)