ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 07:33:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (1.168.2154) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 29/03/2562 100,000 01/04/2562 09/04/2562 กลุ่มไผ่ดำพัฒนา คลอง 2ขวา3ซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (90) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3ซ้าย ระยะที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 21/01/2562 13,000,000 180 25/02/2562 01/03/2562 23/08/2562 หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (100) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,739,972
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (5) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้าย ระยะที่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,870,998

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง