ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:51:34]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (1.168.2178) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 05/04/2562 99,938 15 11/04/2562 12/04/2562 25/04/2562 ห้างหุ่นส่วนสามัญกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 3 ซ้ายพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (1.168.2179) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,120,000 07/02/2562 1,733,699 90 13/02/2562 12/02/2562 13/05/2562 หจก.ประภัตรรุ่งเรืองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (1.168.2180) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,780,000 06/02/2562 1,679,013 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (92) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 13/03/2562 47,880,000 180 15/03/2562 14/03/2562 10/09/2562 บริษัท ที.ดี.ดี ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (107) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.22+000 - กม.33+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 01/02/2562 24,077,943 120 05/02/2562 04/02/2562 04/06/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 24 ครั้ง