ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:33:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (29) คันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ระยะทาง 4.900 กม. ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 02/04/2563 13,229,210 120 07/04/2563 13/04/2563 10/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น. 2001
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (1.2818) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 100,000 15 06/04/2563 06/04/2563 21/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลอง3 ขวา 1ซ้าย พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (115) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 02/04/2563 34,189,000 180 07/04/2563 13/04/2563 09/10/2563 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 512,968 26/09/2562 498,438 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งขวา) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 510,640 26/09/2562 496,140 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ขวา-1ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 822,300 18/10/2562 798,300 60 25/10/2562 25/10/2562 23/12/2562 บริษัท สหสมชัย ธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,036,904 18/10/2562 1,006,404 60 25/10/2562 25/10/2562 23/12/2562 บริษัท สหสมชัย ธนาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.450 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 497,480 26/09/2562 497,480 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.500 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 497,345 26/09/2562 497,345 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.350 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 498,964 26/09/2562 498,964 30 27/09/2562 27/09/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)