ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:20:41]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (11) ทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ซ่อมแซมถนนคันคลองผันน้ำแม่กรณ์ - แม่กก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,950,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้า ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/02/2562 279,577 60 11/06/2562 19/06/2562 17/08/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.206) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.213) ซ่อมแซมถนนบนสันทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.6) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายถ้ำวอก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 17/01/2562 967,340 120 24/01/2562 24/01/2562 23/05/2562 หจก.วสุพล คอนสอร์คชัน
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.7) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสาย RMC ฝายโป่งนก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 11/02/2562 484,527 60 22/02/2562 22/02/2562 22/04/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.8) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณฝายห้วยบ่อส้ม โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 11/02/2562 291,514 60 22/02/2562 22/02/2562 22/04/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.9) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณท้ายฝายน้ำงาว โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 17/01/2562 484,000 60 13/02/2562 13/02/2562 13/04/2562 หจก.วัฒนากมกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.174.3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 17/01/2562 1,869,458 120 24/01/2562 24/01/2562 23/05/2562 หจก. ส.ชัชวาลย์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (4.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 01/02/2562 458,380 60 13/02/2562 13/02/2562 13/04/2562 หจก.จีแอนด์พี่ บิวติ้ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง