ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:54:03]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.168.2443) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำท่าล้อ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 11/04/2562 291,200 90 12/04/2562 11/04/2562 10/07/2562 บริษัท เก็ต ริช ซัมมิท จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.168.2444) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก จุดที่ 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 495,000 03/01/2562 480,600 90 23/04/2562 23/04/2562 21/07/2562 บริษัท ทรานส์มิชชั่น เอ็นจิเนียริ่ง เอเชีย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.168.2446) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์อาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุร