ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:54:29]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.3720) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย โครงการชลประทานราชบุรี ปริมาณดิน 43,560 ลบ.ม. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 02/04/2563 1,000,000 60 16/04/2563 15/04/2563 14/06/2563 บริษัทชาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (96) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ กม.0+000 - กม.1+785 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)