ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:28:03]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.174.26) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 13/03/2562 629,897 90 02/05/2562 01/05/2562 30/07/2562 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.174.27) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 14/03/2562 733,000 90 20/04/2562 19/04/2562 18/07/2562 หจก.กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.174.28) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลา โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 13/03/2562 588,863 90 06/06/2562 05/06/2562 03/09/2562 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.174.29) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 13/03/2562 629,984 90 02/05/2562 01/05/2562 30/07/2562 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง