ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:31:08]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (1.6) แก้มลิงแพรกหนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 25/01/2562 1,648,000 120 22/02/2562 21/02/2562 21/06/2562 หจก. เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (87) กำแพงป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำ - ท้ายน้ำ ปตร. ยายเจิม ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 43,000,000 19/12/2561 21,501,892 180 01/02/2562 31/01/2562 30/07/2562 บริษัท เพชรวารี ก่อสร้าง จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 28 ครั้ง