ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:02:58]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3621) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดอนสาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 484,000 17/03/2563 470,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 บริษัท ส.จิตตรายุทธ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3622) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองประชาเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 7,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 263,000 17/03/2563 255,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 บริษัท ส.จิตตรายุทธ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3651) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองข้างวัดบางคนทีใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 9,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 344,000 19/03/2563 334,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3652) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบังปืน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 453,000 19/03/2563 440,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3653) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางคนที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 18,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 507,000 17/03/2563 492,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 บริษัท ส.จิตตรายุทธ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3655) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทุ่งอินทรีย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 449,000 17/03/2563 436,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3656) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรวมเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลบ.ม. ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 17/03/2563 437,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3657) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฎร์เจริญสุข โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,300 ลบ.ม. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 482,000 17/03/2563 455,279 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3658) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฏร์พัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 11,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 410,000 17/03/2563 398,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3659) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโรงซีอิ๊ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 8,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 330,000 19/03/2563 320,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3660) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสะแกเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 13,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 491,000 17/03/2563 477,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3661) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 6,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 240,000 17/03/2563 233,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3662) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหมูทอด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 4,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 184,000 17/03/2563 179,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3663) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลวงสินธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 11,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 444,000 19/03/2563 431,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (1.3664) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้อม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 8,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 301,000 17/03/2563 292,000 30 27/03/2563 26/03/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)