ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:41:47]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (1.91) ปรับปรุงประตูระบายน้ำศาลาแดง ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 23/01/2562 6,923,000 150 06/03/2562 28/02/2562 02/08/2562 บริษัท นันทฉัตรมาตา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (111) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1ขวา-5ซ้าย ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 18/02/2562 28,990,000 240 08/03/2562 07/03/2562 02/11/2562 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (3) ประตูระบายน้ำคลองนายหมก ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 14/01/2562 8,128,453 150 บริษัทแสงชัยโชค จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (4) ประตูระบายน้ำคลองบางหลวง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 11/01/2562 9,033,276 150 28/02/2562 บริษัท ส.ทวีพงษ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (5) ประตูระบายน้ำคลองตาเพลิน ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 22/05/2562 12,754,797 180 31/05/2562 30/05/2562 02/11/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 20 ครั้ง