ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:46:33]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ประตูระบายน้ำคลองนายหมกตำบลสามพราน อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,128,453 14/01/2562 8,128,453 150 16/10/2562 15/10/2562 14/03/2563 แสงชัยโชค จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ประตูระบายน้ำคลองบางหลวงพร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,033,276 11/01/2562 9,033,276 150 06/03/2562 05/03/2562 02/08/2562 บริษัท ส.ทวีพงษ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ประตูระบายน้ำคลองตาเพลินตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,754,797 22/05/2562 12,754,797 180 31/05/2562 30/05/2562 26/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์ วิศวกรรม

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)