ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:42:43]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (1.97) อาคารทิ้งน้ำฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.76+914 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 27/03/2562 2,530,000 120 22/05/2562 21/05/2562 18/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (1.98) อาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ 2 ซ้าย - บ้านนา กม.0+010 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 29/03/2562 1,089,000 120 01/05/2562 30/04/2562 20/08/2562 บริษัท แนนโปรเจค กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (1.172.124) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่คูบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 19/03/2562 472,879 60 19/04/2562 19/04/2562 17/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (1.172.125) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ 1ขวา-คูบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 19/03/2562 473,137 60 19/04/2562 19/04/2562 17/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (7) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประดู่ กม.13+348 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 27/03/2562 6,766,981 120 01/05/2562 30/04/2562 28/08/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (8) ประตูระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 27/03/2562 10,825,351 150 01/05/2562 01/05/2562 27/09/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง