ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:47:51]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ 2ซ้าย - บ้านนา กม.0+010 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,089,000 29/03/2562 1,089,000 120 01/05/2562 30/04/2562 20/08/2562 บริษัท แนนโปรเจค กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประดู่ กม.13+348ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,751,934 27/03/2562 6,766,981 120 01/05/2562 30/04/2562 28/08/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ประตูระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,201,549 10,825,351 150 01/06/2562 01/06/2562 27/09/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)