ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:53:07]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ท่อระบายน้ำปากคลองหนองศาลา กม.2+200 ฝั่งขวา ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,564,332 11/06/2562 1,564,332 120 07/07/2562 03/11/2562 03/11/2562 หจก.ภักดีพรรณ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ท่อระบายน้ำปากคลองสะแก กม.1+200 ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,497,886 11/06/2562 1,497,886 120 07/07/2562 03/07/2562 03/11/2562 หจก.ภักดีพรรณ คอนสตรัคชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 23 ครั้ง