ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:37:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (34) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ง (ยกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นขึ้น 1 เมตร) ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 14/04/2563 838,591 60 หจก.ศรุตยา คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (81) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ(ฝั่งขวา) ความยาว 7,000 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 17/04/2563 497,409 180 หจก.สามพระยา กิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (82) ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,760 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ (ระยะที่ 2) ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 17,000,000 17/04/2563 490,000 180 หจก.สามพระยา กิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (105) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 2.5 กม. พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ บ้านสระยายนนท์ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 26/03/2563 490,000 180 หจก.โชควันฉัตร
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังยาว งบกลาง 2563 2563 2563 1,600,000 22/05/2563 684,360 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ งบกลาง 2563 2563 2563 2,100,000 898,000 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาบันได งบกลาง 2563 2563 2563 2,100,000 21/05/2563 936,000 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบกลาง 2563 2563 2563 1,500,000 21/05/2563 748,550 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ งบกลาง 2563 2563 2563 1,000,000 22/05/2563 399,000 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด งบกลาง 2563 2563 2563 1,000,000 21/05/2563 335,000 บ.ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี คลองส่งน้ำ 1 ขวา(ขวา) - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ และคลองส่งน้ำ 1 ขวา(ซ้าย) - สายใหญ่ขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,090,272 1,090,272 บริษัท เอสซี.เซอร์วิสพลัส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพชรน้ำหนึ่งพร้อมระบบส่งน้ำ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 237,838
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 285,147
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากรวย ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 212,072
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้องอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 292,280
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอทางยาง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 20,185,007

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)