ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:18:16]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมแซมผิวจราจรทำนบดินอ่างเก็บน้ำพุหวาย ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 0.830 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,507,600 20/03/2562 1,711,168 90 20/03/2562 03/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรี ณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.168.2566) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกระหร่าง3 โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 21/03/2562 1,900,000 60 บริษัท ที.เจ.อาร์ ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.174.31) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำกระหร่าง 3 โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/01/2562 620,865 90 หจก.ศรุตยา คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (120) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ดอนขุนห้วย 1 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 14/12/2561 442,784 120 21/12/2561 20/12/2561 19/04/2562 หจก.ทิพย์เจริญซัพพลาย 2012
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (4.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากรวย ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/01/2562 272,800 150 25/01/2562 หจก.ทิพย์เจริญซัพพลาย 2012
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (4.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 31/05/2562 620,000 180 31/05/2562 หจก.ทิพย์เจริญซัพพลาย 2012
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี คลองส่งน้ำ 1 ขวา(ขวา) - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ และคลองส่งน้ำ 1 ขวา(ซ้าย) - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,560,000 17/06/2562 272,565 90 13/06/2562 หจก.ทิพย์เจริญซัพพลาย 2012
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 43,688,700 04/06/2562 3,799,278 150 04/06/2562 บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี งบกลาง 2562 2562 2562 24,000,000 16/08/2562 550,453 120 16/08/2562 หจก ศรุตยาคอนสตรัคชัน
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 13,045,969
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน(งานคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตพร้อมอาคารประกอบ) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,752,225
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี (งานระบบผันน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 157,553,239
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกระหร่าง3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,112,800 28/09/2561 2,145,900 90 28/11/2561 27/12/2561 บริษัทเพชรพลังจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมถนนหลังคันอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,540,800 28/09/2561 1,133,000 60 28/09/2561 27/11/2561 บริษัทเพชรพลังจำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง