ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:46:11]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (19) ปรับปรุงป้องกันตลิ่งโดยหินใหญ่บรรจุกล่องลวดตาข่าย ความยาว 220 เมตร และส่วนประกอบอื่น งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 17/04/2563 497,958 5 18/04/2563 18/04/2563 24/05/2563 หจก.ศิริพงษ์ บิลดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.62) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบริเวณหัวงาน งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ พื้นที่ 60 ตารางเมตร โครงการชลประทานชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 261,433 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.โชคอมรวิศวกรรมการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3524) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองลัดคลองระบายน้ำสามแก้ว ปริมาณ 131,085 ลบ.ม. จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,900,000 07/04/2563 2,806,530 180 08/04/2563 08/04/2563 04/10/2563 หจก.จักรมณีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4382) ซ่อมแซมฝายบ้านแพรกแห้ง ซ่อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 138 เมตร และส่วนประกอบอื่น จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 30/03/2563 289,825 30 01/04/2563 01/04/2563 30/04/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4384) ซ่อมแซมทางระบายน้ำฉุกเฉินฝายคลองซัง (ปชด.) พร้อมขุดลอก 1,150 ลบ.ม. จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,885,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4385) ซ่อมแซมฝายคลองสะตง ซ่อมหินเรียง ซ่อมตอม่อรับท่อส่งน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ ความยาว 30 เมตร และส่วนประกอบอื่น จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 01/04/2563 85,996 5 01/04/2563 01/04/2563 09/04/2563 หจก.491 ธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4386) ซ่อมแซมฝายบ้านพรุตะเคียน (ปชด.) ซ่อมหินเรียง ซ่อมตอม่อรับท่อส่งน้ำพร้อมท่อส่งน้ำความยาว 20 เมตร และส่วนประกอบอื่น จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 07/04/2563 102,981 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 บจก.ซี เค ดี เวลลอบเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4387) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านสวนทรัพย์ (ปชด.) พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,000 เมตร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 20/03/2563 1,810,000 90 21/03/2563 21/03/2563 18/03/2563 บจก.วีเอสซัพพลาย
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4388) ซ่อมเสริมป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.ท่าตะเภา โดยใช้หินเรียงบรรจุกล่องลวดตาข่ายความยาว 240 เมตร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,500,000 18/03/2563 875,000 150 01/04/2563 01/04/2563 28/03/2563 บจก.ซี เค ดี เวลลอบเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4389) ซ่อมเสริมอาคารอัดน้ำบ้านดุดวง ซ่อมอาคารระบายน้ำฉุกเฉินพื้นที่ 60 ตารางเมตร ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 28/04/2563 492,539 5 29/04/2563 29/04/2563 07/05/2563 หจก.ส.เรวัฒน์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4393) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลัก ซ่อมอาคารป้องกันการกัดเซาะความยาว 15 เมตร และท่อส่งน้ำความยาว 164 เมตร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 30/03/2563 316,994 30 01/04/2563 01/04/2563 30/04/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4394) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ ซ่อมหินเรียงความยาว 40 เมตรและขุดลอกตะกอนหน้าอาคารปริมาณดิน 2,184 ลบ.ม. โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 31/03/2563 94,982 5 31/03/2563 31/03/2563 06/04/2563 หจก.บ้านพรการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.4395) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านหินกูบ ซ่อมหินเรียงความยาว 60 เมตรและขุดลอกตะกอนหน้าอาคารปริมาณดิน 2,870 ลบ.ม. โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,900,000 30/03/2563 205,980 30 03/04/2563 03/04/2563 02/05/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง ขนาด 0.1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000 24/03/2563 38,060,347 180 26/03/2563 26/03/2563 21/09/2563 ร้านริชคอมพิวเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (2) ประตูระบายน้ำ (ปากคลองขุดใหม่เชื่อมคลองชุมพร-คลองนาคราช) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 260,000,000 30/03/2563 35,378,031 360 31/03/2563 31/03/2563 25/03/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (3) คลองผันน้ำ (ขุดใหม่) ความยาว 3,343 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 120,000,000 100,000 ร้านก๊อปปี้ปฐมพร
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (21) ปรับปรุงฝายคลองตะโก ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำความยาว 2,450 เมตร และส่วนประกอบอื่น ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 30/03/2563 1,433,101 180 01/04/2563 01/04/2563 27/09/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (22) ปรับปรุงงานอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล ปรับปรุงอาคารหัวงาน และส่วนประกอบอื่น ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 30/03/2563 704,000 180 01/04/2563 01/04/2563 27/09/2563 หจก.ภาวดี ยงยุทธ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.2) อาคารบังคับน้ำห้วยค้อ 1 สูง 5.70 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,391 เมตร พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 07/04/2563 800,000 180 08/04/2563 08/04/2563 04/10/2563 หจก.จักรมณีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (26) ฝายน้ำล้นบ้านธรรมเจริญ ความยาว 33 เมตร สูง 3.0 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 24/03/2563 2,012,589 180 26/03/2563 26/03/2563 21/09/2563 หจก.ภัคสุธีร์ รุ่งเรืองกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (9) แก้มลิงห้วยทุ่งฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.050 ล้าน ลบ.ม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 419 เมตร ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 30/03/2563 2,027,670 150 01/04/2563 01/04/2563 28/08/2563 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร จ้างเหมาโครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 40,431,874 25/02/2558 47,566,910 270 15/09/2558 15/09/2558 10/06/2559 หจก.ปิยะโยธาก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)