ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:41:43]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร ซ่อมแซมถนนบนคันคลองดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.675 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 26/03/2562 3,978,795 120 18/04/2562 18/04/2562 15/08/2562 หจก.ระนอง V.Cกรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร ซ่อมแซมถนนบนคันคลองท่านางสังข์-บ้านบางตุ่ม ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระยะทาง 2.740 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 28/03/2562 7,260,276 150 05/04/2562 05/04/2562 01/09/2562 บจก.ชุมพรแอสฟัสม์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (2) ฝายคลองเสร็จ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 22/01/2562 2,730,000 180 26/01/2562 26/01/2562 24/07/2562 หจก.ศิริพงษ์วิลดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านในเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 04/03/2562 22,864,950 180 05/03/2562 05/03/2562 31/08/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.168.2541) ซ่อมแซมฝายคลองตะโก โครงการชลประทานชุมพร ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 04/01/2562 549,523 30 08/01/2562 08/01/2562 06/02/2562 หจก.เอ็มซีวิลนครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (123) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 28/11/2561 1,248,715 180 18/12/2561 18/12/2561 15/06/2562 หจก.เอ็ม ซี วิลล์ นครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (2.58) อาคารบังคับน้ำห้วยย่าด้วนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 22/01/2562 1,375,524 210 29/01/2562 29/01/2562 26/08/2562 บจก.นันทฉัตรมาตา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (4.47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,000,000 21/12/2561 2,099,248 180 10/01/2562 10/01/2562 08/07/2562 หจก.จักรมณีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (24) แก้มลิงพรุกระจูด ระยะที่ 2 ตำบลหาดทรายรี ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,700,000 22/01/2562 8,974,204 180 02/02/2562 02/02/2562 31/07/2562 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร โครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพัลวาน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร งบกลาง 2562 2562 2562 3,716,000 02/07/2562 1,523,709 120 04/07/2562 04/07/2562 31/10/2562 หจก.อวัสดา โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันเจริญพร้อมก่อสร้างถังพักน้ำ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร งบกลาง 2562 2562 2562 4,428,000 19/06/2562 235,900 60 02/07/2562 02/07/2562 30/08/2562 หจก.491 ธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร จ้างเหมาโครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 40,431,874 25/02/2558 47,566,910 270 15/09/2558 15/09/2558 10/06/2559 หจก.ปิยะโยธาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร จ้างเหมาโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 16,452,939 29/07/2558 19,356,399 150 15/09/2558 15/09/2558 11/02/2559 หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,769,110 19/01/2561 1,447,565 180 24/01/2561 24/01/2561 22/07/2561 หจก.จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร อาคารอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,855,141 18/04/2561 2,842,737 180 28/04/2561 25/04/2561 21/10/2561 หจก.ภาวดียงยุทธ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 33,149,618 25/12/2560 42,810,000 120 27/12/2560 27/12/2560 24/03/2561 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร ซ่อมแซมฝายคลองหลุงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 464,702 20/09/2561 259,140 30 26/09/2561 26/09/2561 25/10/2561 หจก.เอ็มซีวิลนครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาทั่ง จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,431,254 20/09/2561 493,543 30 26/09/2561 26/09/2561 25/10/2561 หจก.จันจิราก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร อาคารบังคับน้ำบ้านวังประดิษฐ์พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 19,000,000 28/06/2561 1,814,211 120 03/07/2561 03/07/2561 30/10/2561 หจก.เอ็มซีวิล นครศรี

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 19 ครั้ง