ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:05:49]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.37) ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ตำบลบางสะพาน ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 05/02/2562 400,601 90 05/02/2562 13/02/2562 14/05/2562 บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (15) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายหนองกระโดนพร้อมขุดลอก ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 41,600,000 13/02/2562 12,526,000 210 16/02/2562 15/02/2562 13/09/2562 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (16) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายน้ำล้นคลองกรูดพร้อมขุดลอก ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 38,890,000 12/02/2562 7,601,000 210 16/02/2562 15/02/2562 13/09/2562 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.168.2559) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำถ้ำไก่หล่น โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,860,000 18/03/2562 936,000 180 26/03/2562 25/03/2562 21/09/2562 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.174.32) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 28/03/2562 1,233,733 120 15/05/2562 14/05/2562 11/09/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (122) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 04/03/2562 6,400,000 180 27/03/2562 26/03/2562 22/09/2562 หจก.เปรมศรี 2000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (90) อาคารบังคับน้ำห้วยเข้ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 10/01/2562 13,514,300 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (130) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน ระยะที่ 3 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000,000 13/06/2562 43,860,000 300 14/06/2562 09/07/2562 08/04/2563 บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,703,088 18/03/2562 778,900 150 27/03/2562 26/03/2562 23/03/2562 หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบกลาง 2562 2561 2561 48,000,000 13/09/2561 694,930 180 30/04/2562 29/04/2562 26/10/2562 บริษัท เรดดี้โฮม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย งบกลาง 2562 2560 2560 41,206,200
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง 2562 2562 2562 23,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.31) ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหม่อนไหม(อาคารบังคับน้ำในที่ดินส่วนพระองค์แปลงที่4พระตำหนักฤดีวนาลัย) - [ 147029 ] เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,750,480
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.633) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,212,453 07/02/2561 1,212,453 90 16/05/2562 15/05/2562 22/06/2562 หจก.พรพิมล (1989)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำยางชุม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,564,000 18/10/2561 13,152,814 120 02/02/2562 01/02/2562 01/06/2562 บริษัท นนทยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำยางชุม งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,676,800 29/10/2561 15,285,000 120 02/02/2562 01/02/2562 01/06/2562 หจก. อู่ทองก่อสร้าง 2014
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,676,800 16,296,092 120 บริษัท นนทยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,676,800 16,783,000 120 หจก. ที เจ เอ็น เทรดดิ้ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 14 ครั้ง