ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:04:39]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.196) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณ ช่วง กม.0+500 – 2+000 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 03/04/2563 321,980 60 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1074) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาฝายทดน้ำคลองลำชู 1 แห่ง ความยาว 600 ม. ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 03/04/2563 408,240 90 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1077) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ช่วง กม.2+500 – 3+000 ความยาว 500 ม. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 03/04/2563 125,440 90 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1078) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 98,154 60 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1086) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำความยาว 1,000 เมตร โครงการฝายแพรกตะคร้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 24/03/2563 434,681 90 บริษัท โอภาพัฒน์แมชชีน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.1088) ซ่อมแซมหินทิ้ง สันทำนบดินยาว 170 เมตร โครงการอ่างเก็บน้ำวังขุนพล 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,300,000 03/04/2563 364,000 60 บริษัท โอภาพัฒน์ แมชชีน จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 103,389,200 10/04/2563 37,279,999 240 บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (1.54) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+000 – 3+800 อ่างเก็บน้ำคลองบึง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000 27/03/2563 3,667,600 150 01/04/2563 31/03/2563 29/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (65) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1 ขวา ความยาว 5 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 19,000,000 24/04/2563 18,073,000 180 บ.ประจวบรุ่งเรือง จำจัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ งบกลาง 2563 2563 2563 1,200,000 13/05/2563 1,180,000 90 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2563 2563 480,000 29/04/2563 443,275 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน้ำคลองลำชู งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 432,960 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งมะตูม งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 432,140 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุระกำ งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 430,500 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำมรสวบ งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 434,600 60 08/05/2563 05/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตะแบกโพรง งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 430,500 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน้ำคลองบางสะพาน งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 20/04/2563 432,960 60 08/05/2563 05/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 432,960 60 08/05/2563 05/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 433,780 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหินหลัก งบกลาง 2563 2563 2563 500,000 29/04/2563 434,600 60 08/05/2563 05/05/2563 06/07/2563 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2563 2563 470,000 29/04/2563 418,000 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2563 2563 190,000 29/04/2563 165,000 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2563 2563 440,000 29/04/2563 388,080 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.อุ่นรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบกลาง 2563 2563 2563 52,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ซ่อมเสริมโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,894,200
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1 ขวา-1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,466,500
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านในล๊อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,470,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน ระยะที่ 3ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 38,172,975
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหม่อนไหม(อาคารบังคับน้ำในที่ดินส่วนพระองค์แปลงที่4พระตำหนักฤดีวนาลัย) ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 144,397

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)