ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:01:53]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (4) ฝายทดน้ำคลองละอุ่น ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 11/03/2562 704,008 240 21/03/2562 19/03/2562 15/11/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (124) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านบางหมีเหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 28/02/2562 418,670 180 04/04/2562 02/04/2562 30/09/2562 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (3.14) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอาคารบังคับน้ำห้วยนายร้อย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 12/12/2561 399,269 180 11/01/2562 07/01/2562 09/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกระเบื้องวินัย
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (93) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 11/03/2562 1,676,086 200 21/03/2562 19/03/2562 06/10/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง งบกลาง 2562 2561 2561 26,476,000 19/12/2561 1,361,625 300 15/01/2562 10/01/2562 10/11/2562 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง