ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:11:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (40) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาว 2,000 เมตร ยกระดับสันฝายเพิ่มการกักเก็บ อาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่น ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 24/03/2563 544,071 150 ห้างหุ้นจำกัด โรงกระเบื้องวินัย
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (41) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาว 600 เมตร พร้อมยกระดับสันฝาย ฝายคลองรังแตน ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 18/03/2563 453,873 180 11/04/2563 07/10/2563 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (1.1895) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานระนอง ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 100,000 180 07/04/2563 07/04/2563 04/10/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำโตนทองพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (9) อาคารอัดน้ำห้วยปง 1 แห่ง จำนวน 2 ช่อง ขนาด 2.00*2.50 และอาคาร BOX INTAKE, CONTROL BOX พร้อมระบบส่งน้ำรวมความยาว 6,661 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 09/04/2563 896,145 180 02/05/2563 27/11/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (92) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ความยาว 600 เมตร ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 09/04/2563 835,560 210 02/05/2563 28/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (75) อาคารบังคับน้ำบ้านน้ำขาวตอนล่าง ความยาว 52.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำยาว 1,600 เมตร ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 17/03/2563 1,800,000 180 04/04/2563 30/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐภัทร การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (128) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองห้วยหอย ความยาวรวม 320 เมตร ความสูง 4.00 เมตร ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000 09/04/2563 748,648 180 02/05/2563 27/11/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (129) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองกำพวน ความยาว 420 เมตร ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 09/04/2563 889,180 210 02/05/2563 28/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง (130) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 400 เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 25/03/2563 1,159,859 200 11/04/2563 27/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐภัทร การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง ซ่อมแซมชุดควบคุมบานระบายน้ำท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet) อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 486,850 08/07/2563 486,850 30 09/07/2563 08/07/2563 07/08/2563 บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)