ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:29:41]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 16ซ้าย - 6 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.184 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,860,000 11/04/2562 7,628,229 90 19/04/2562 18/04/2562 17/07/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,200,000 04/04/2562 6,953,000 90 10/04/2562 09/04/2562 08/07/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย - 1 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,400,000 04/04/2562 5,201,000 90 10/04/2562 09/04/2562 08/07/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.26+400 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,250,000 15/03/2562 3,009,996 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 บ.ศิริไพบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย - 7ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.020 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,800,000 11/03/2562 2,712,342 90 20/03/2562 19/03/2562 17/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย - 8ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.140 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,400,000 25/03/2562 5,860,970 90 04/04/2562 03/04/2562 02/07/2562 บ.โชคดีวิศวกรรมพันธ์จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.265 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,500,000 11/03/2562 4,779,598 90 20/03/2562 19/03/2562 17/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 36ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.350 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,700,000 11/03/2562 4,550,000 90 20/03/2562 19/03/2562 17/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 29ซ้าย - 4ซ้ายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.550 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,200,000 20/03/2562 8,650,000 90 04/04/2562 03/04/2562 02/07/2562 บ.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.0+725 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,020,000 05/04/2562 6,670,000 90 11/04/2562 10/04/2562 09/07/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.9+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบล หนองตาแต้ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.430 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,160,000 19/04/2562 1,950,000 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 บ.คอนเซ็ฟเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบล หนองตาแต้ม อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.330 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 05/03/2562 1,665,805 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 บจก.บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซอมแซมถนนคันคลองระบายน้ำ D8 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 05/04/2562 8,700,000 90 11/04/2562 10/04/2562 09/07/2562 หจก.น้องสถาปัตย์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 60 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,160,000 11/03/2562 2,078,028 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 61 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.580 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,096,000 11/03/2562 3,001,204 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 62 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.480 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,064,000 04/04/2562 7,791,000 90 18/04/2562 17/04/2562 16/07/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 66 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.280 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,736,000 26/04/2562 2,637,892 90 08/05/2562 07/05/2562 05/08/2562 บ.ชินาภัคคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบริเวณหัวงานที่ทำการบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,900,000 11/04/2562 17,237,802 120 20/04/2562 19/04/2562 18/08/2562 หจก.อลงกตว้สดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,340,000 05/04/2562 10,782,664 120 11/04/2562 10/04/2562 08/08/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,900,000 19/04/2562 15,818,100 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 นิคมบางระกำก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.8+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,700,000 19/04/2562 12,688,793 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 นิคมบางระกำก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 12ซ้าย - 1ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.620 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,520,000 11/04/2562 12,473,500 120 19/04/2562 18/04/2562 16/08/2562 อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 12ซ้าย - 1ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,800,000 04/04/2562 9,252,910 120 06/04/2562 05/04/2562 03/08/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 16ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,600,000 22/04/2562 20,900,000 120 27/04/2562 26/04/2562 24/08/2562 บ.โกศลสถาปัตย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 28 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,480,000 24/05/2562 14,990,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.พีเอสดีคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.15+750 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,673,000 30/05/2562 23,704,430 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย กม.7+700 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.145 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 24,500,000 25/03/2562 23,700,000 120 04/04/2562 03/04/2562 01/08/2562 บ.พี เอส ดี คอนสตร์คชั่น2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย กม.11+ 845 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,500,000 24/05/2562 20,300,651 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 โชคพิพัฒน์พงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 29ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.230 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 05/04/2562 24,260,040 120 11/04/2562 10/04/2562 08/08/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.32+680 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,500,000 27/05/2562 16,784,900 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.นครชัยการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.42+420 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.080 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,900,000 07/06/2562 30,000,000 120 11/06/2562 10/06/2562 08/10/2562 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.37+340 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.080 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 31,500,000 07/06/2562 30,000,000 120 11/06/2562 10/06/2562 08/10/2562 หจก.ท่าพระคอนสตร์ดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.49+036 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.964 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,920,000 08/07/2562 16,581,140 120 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.54+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,200,000 24/05/2562 20,000,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.60+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.170 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,400,000 24/05/2562 1,940,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.4+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,850,000 11/04/2562 14,300,000 120 11/04/2562 10/04/2562 08/08/2562 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายซอย 58 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 07/06/2562 25,000,000 120 11/06/2562 10/06/2562 08/10/2562 หจก.ท่าพระคอนสตร์ดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำ D7 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,600,000 05/04/2562 12,100,000 120 11/04/2562 10/04/2562 09/04/2562 หจก.น้องเล็กสถาปัตย์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (13) ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 44 ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 11/03/2562 9,378,000 180 20/03/2562 19/03/2562 15/09/2562 ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (14) ระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/03/2562 4,911,000 150 20/03/2562 19/03/2562 16/08/2562 หจก.ส.จ.ตี๋
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (119) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปราณบุรี- หัวหิน กม.0+000 - 3+900 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 53,253,000 02/04/2562 3,094,000 120 06/04/2562 05/04/2562 03/08/2562 บจก.บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (25) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณค่ายธนะรัชต์) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 08/02/2562 23,839,994 180 12/02/2562 11/02/2562 10/08/2562 บ.ประจวบรุ่งเรืองจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย-5ขวา ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 11.160 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,619,500 30/05/2562 40,350,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.759 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,643,600 30/05/2562 28,038,600 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.พี เอส ดี คอนสตร์คชั่น2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 39ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.620 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,825,500 28/05/2562 16,400,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.572 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,087,900 24/05/2562 16,400,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 31ซ้าย ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.190 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,620,200 28/05/2562 11,450,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (1.110) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกม.3+078คลองระบายน้ำD8-4L(หนองเตาปูน) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 989,985
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (34) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรีพร้อมอาคารประกอบ(บริเวณค่ายธนะรัชต์) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,143,334
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (43) ประตูระบายน้ำปากคลองกะรวย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 12,793,742
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย-5ขวา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 41,686,600 30/05/2562 40,350,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 39ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 17,257,400 28/05/2562 16,400,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 หจก.ไทยเจริญสรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 13,342,700 24/05/2562 12,820,595 120 01/06/2562 31/05/2562 28/06/2562 หจก.นครชัยการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 31ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,915,800 28/05/2562 11,450,000 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 28,982,600 30/05/2562 28,038,600 120 01/06/2562 31/05/2562 28/09/2562 บ.พี เอส ดี คอนสตร์คชั่น2011 จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง