ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:42:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (14) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D-3 จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,300,000 3,590,000 หจก.บึงปรีดา
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.129) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 24/01/2562 484,975 30 30/01/2562 29/01/2562 01/03/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.130) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 26/02/2562 435,864 90 27/02/2562 26/02/2562 27/05/2562 บ.เอสอาร์ คอนส์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.131) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 26/02/2562 769,702 90 27/02/2562 26/02/2562 27/05/2562 บ.เอสอาร์ คอนส์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.132) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งขวาคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,009,500 04/03/2562 432,560 90 14/03/2562 13/03/2562 11/06/2562 หจก.ศรุตยาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.133) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 2 ขวา-สายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 24/01/2562 484,975 30 07/02/2562 06/02/2562 08/03/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.134) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-5 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 24/01/2562 484,975 30 14/02/2562 13/02/2562 15/03/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.135) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 3 ขวา-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 525,000 04/03/2562 224,784 90 14/03/2562 13/03/2562 11/06/2562 หจก.ศรุตยาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.136) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำ 6 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 28/03/2562 440,919 30 02/04/2562 29/03/2562 01/05/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.137) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 24/01/2562 435,992 30 21/02/2562 20/02/2562 22/03/2562 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.172.138) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 930,000 04/03/2562 398,336 90 14/03/2562 13/03/2562 11/06/2562 หจก.ศรุตยาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (1.174.30) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 01/04/2562 1,998,841 120 05/04/2562 03/04/2562 02/08/2562 หจก.ศรุตยาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (11) ประตูระบายน้ำคลองบ้านนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 36,750,000 29/03/2562 22,280,000 240 12/06/2562 07/06/2562 06/02/2563 หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าวังไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,170,000
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 12,979,614 29/07/2558 84,600,000 600 05/08/2558 03/08/2558 26/03/2560 บ.วิรุฬห์แอนด์เกวนเนส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 25,168,500 29/07/2558 84,600,000 600 05/08/2558 03/08/2558 26/03/2560 บ.วิรุฬห์แอนด์เกวนเนส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนแม่ประจันต์และท้ายเขื่อนแม่ประจันต์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,731,200 25/10/2561 15,520,000 130 26/10/2561 25/10/2561 04/03/2562 บ.เพชรพลัง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ซ่อมแซมถนนทดแทนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,603,000 25/10/2561 2,698,800 60 31/10/2561 30/10/2561 29/12/2561 บ.ศิริไพบูลย์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง