ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 10:14:12]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงคันคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 22/03/2562 4,199,999 60 19/04/2562 17/06/2562 หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 14L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 1.010 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,460,000 21/03/2562 3,119,840 60 10/04/2562 09/04/2562 08/06/2562 หจก.เชียงรายทรายเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 16L-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.129 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,750,000 27/03/2562 2,831,000 60 24/04/2562 22/04/2562 22/06/2562 หจก.สินทวีเคหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 20L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.492 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,600,000 22/03/2562 6,216,033 60 19/04/2562 09/04/2562 17/06/2562 หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 21L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 19/03/2562 5,644,800 60 10/04/2562 09/04/2562 08/06/2562 หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 22/03/2562 9,906,553 90 03/04/2562 09/04/2562 01/04/2562 หจก.เชียงรายทรายเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะที่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,700,000 28/03/2562 9,327,000 90 19/04/2562 18/04/2562 17/07/2562 หจก.สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 13L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 27/03/2562 6,039,680 90 10/04/2562 09/04/2562 08/07/2562 หจก.เชียงรายทรายเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 15L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 13/03/2562 9,138,720 90 21/03/2562 19/03/2562 18/06/2562 หจก.เชียงรายทรายเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17L-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.385 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,600,000 27/03/2562 10,430,000 90 24/04/2562 23/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีเคหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17La-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 4.296 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,750,000 27/03/2562 14,021,000 90 11/04/2562 09/04/2562 09/07/2562 หจก.รัตนานุพัชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 18L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.785 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,800,000 22/03/2562 7,655,000 90 11/04/2562 09/04/2562 09/07/2562 หจก.รัตนานุพัชร
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 19L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.487 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,300,000 27/03/2562 8,814,000 90 20/04/2562 09/04/2562 18/07/2562 บ.พะเยาใบทอง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 22L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.806 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,400,000 22/03/2562 5,223,500 90 10/04/2562 09/04/2562 08/07/2562 หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.336 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 11/03/2562 7,790,000 60 04/04/2562 02/06/2562 หจก.สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 5.120 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 11/03/2562 15,700,000 90 04/04/2562 03/04/2562 02/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอท
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.12) ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลองซอย 1R-LMC ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,100,000 28/01/2562 419,353 150 07/02/2562 06/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคนิค การก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.135) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/03/2562 99,717 5 15/03/2562 15/03/2562 21/03/2562 กลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำระดับคลองซอย 3L-RMC
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.161) ซ่อมแซมคันคลองซอย 1L-RMC ช่วง กม. 2+460-กม.4+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 650,000 04/12/2561 69,625 5 06/12/2561 06/12/2561 14/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (14) ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000 06/12/2561 3,978,032 240 20/12/2561 07/12/2561 16/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพันธ์รุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.19) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.20) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.21) ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 24/12/2561 493,327 90 03/01/2562 02/01/2562 02/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันท์วรพัชร การก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.22) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม. 48+660 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 1ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,500,000 21/01/2562 482,534 150 29/01/2562 28/01/2562 27/06/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง