ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:12:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.67) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.10) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 แห่ง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (10) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าเรือรี โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.690 กิโลเมตร ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 31,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (13) ปรับปรุงถนนและผิวจราจร อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.986 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 26,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (53) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.132 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,410,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (60) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.840 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,920,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (69) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.485 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,840,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.810) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3553) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคึกฤทธิ์ - คลองพง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,395 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 292,000 275,094 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3554) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองนายไว - คลองขลิม โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 292,000 275,650 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3555) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปั่น - เขต ม.5 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 12,560 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 496,000 468,488 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3556) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองป่าไม้ - คลองวังนก โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 8,860 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000 330,478 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3557) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพง - คลองป่าไม้ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 11,840 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 467,000 441,632 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3558) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพง - แยกน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 10,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 428,000 404,705 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3559) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเขียร - โคกควายนอน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 292,000 275,280 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3562) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวดอน - เขตควนชุม โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 280,000 260,750 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3563) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองใหญ่เป็ด - คลองดอนเปียน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 8,670 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 342,000 322,524 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3564) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา หน้าและท้ายฝาย ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 12,635 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 498,500
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (5) อาคารป้องกันตลิ่งถนนวัดพระอานนท์ ยาว 260เมตร ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 26,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.39) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+050-0+800 ฝายคลองอ้ายเขียว ยาว 0.750 กม. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3) อาคารอัดน้ำห้วยทุเรียน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 1 ช่อง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฝั่งซ้ายช่วงห้วยหมี ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 767,730
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงนิคมสหกรณ์ทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 21,805,450
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงหาดเขือ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 911,700
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ประตูระบายน้ำคลองนบใหญ่ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 244,816

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง