ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 20:56:04]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.277) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 10/01/2562 82,986 30 11/01/2562 10/01/2562 09/02/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำไสเตาอ้อยพัฒนา นายกฤษกร แสงเงิน
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (6) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/01/2562 13,900,000 150 12/02/2562 08/02/2562 11/07/2562 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.168.2636) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 04/04/2562 99,756 30 04/04/2562 05/04/2562 04/05/2562 กลุ่มน้ำใสจิตธรรมชาติ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.139) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำดัง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 24/01/2562 553,970 90 01/02/2562 31/01/2562 01/05/2562 หจก.จีแอนด์จีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.140) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทิ้งน้ำ LMC ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 24/01/2562 656,540 90 01/02/2562 31/01/2562 01/05/2562 บจก.เพรชยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.141) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกะทูน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/01/2562 954,000 90 01/02/2562 31/01/2562 01/05/2562 หจก.เซ็นทรัลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.142) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3 ซ้าย - เปลี่ยนฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 24/01/2562 275,931 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.เอ็ม.ซีวิลนครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.143) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท้ายสระ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 24/01/2562 298,072 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.144) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทิ้งน้ำ RMC ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 495,000 24/01/2562 494,312 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.145) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 2 ขวา - ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 24/01/2562 275,882 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.เอ็ม.ซีวิลนครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.146) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหกเมตร - คลองใหม่ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 420,000 24/01/2562 415,800 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.147) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3 ขวา - ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 24/01/2562 310,284 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.เอ็ม.ซีวิลนครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.148) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท่าเลา โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/01/2562 926,820 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 บจก.พริษ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.172.149) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4 ขวา - ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 24/01/2562 240,422 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.จีแอนด์จีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (95) อาคารป้องกันตลิ่งวัดปากเสียว ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,090,000 11/02/2562 12,880,000 120 19/02/2562 15/02/2562 28/06/2562 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ประตูระบายน้ำคลองนบใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 36,000,000 21/08/2561 30,226,833 210 01/09/2561 31/08/2561 29/03/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงหาดเขือ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,946,000 26/07/2561 7,700,000 90 07/08/2561 06/11/2561 04/11/2561 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช แก้มลิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,677,000 31/07/2561 4,395,974 90 07/08/2561 06/08/2561 04/11/2561 หจก.อติเทพโลหะกิจ

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 14 ครั้ง